SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

 

         Chiều ngày 26 tháng 8 năm 2017, trường Tiểu học Nam Thượng tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp trường năm học 2017-2018. Tham gia sinh hoạt chuyên môn có 10 giáo viên văn hóa, 6 giáo viên chuyên và ban giám hiệu nhà trường.

Nội dung:

– Từ 14 giờ đến 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – Phó hiệu trưởng triển khai các hoạt động chuyên môn trong năm học bao gồm tên các hoạt động, chỉ tiêu cho từng hoạt động của từng khối lớp, từng môn học.

– Từ 14 giờ 30 đến 16 giờ: Các tổ thảo luận bàn biện pháp thực hiện các hoạt động chuyên môn trong năm học. Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ, của từng giáo viên, nêu rõ biện pháp, thời gian thực hiện. Các tổ trình bày những đề xuất kiến nghị hay những điều chỉnh bổ sung để thực hiện tốt nhất các hoạt động chuyên môn đã đề ra. Các tổ ghi lại nội dung thảo luận bằng biên bản để nộp về nhà trường. Phân công phụ trách thảo luận:

         + Tổ 1: TTCM đ/c Ngô Thị Thanh Hương.

         + Tổ 2+3: TTCM đ/c Bùi Thị Thuyên.

         + Tổ 4+5: TTCM đ/c Vũ Thị Huê.

– Từ 16 giờ đến 17 giờ, ban giám hiệu tập trung giải quyết những đề xuất do các tổ đưa lên, thống nhất các giải pháp để thực hiện các hoạt động chuyên môn trong năm học.

         Sau một buổi chiều tích cực làm việc, ban giám hiệu cùng các giáo viên trong trường đã thống nhất triển khai các hoạt động chuyên môn trong năm học đã đề ra.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

 

TỔ 1 THẢO LUẬN NHÓM

TỔ 1 THẢO LUẬN NHÓM

TỔ 2,3 THẢO LUẬN NHÓM

TỔ 2,3 THẢO LUẬN NHÓM

TỔ 4,5 THẢO LUẬN NHÓM

TỔ 4,5 THẢO LUẬN NHÓM