THÔNG BÁO THÔNG TIN ĐỘI NGŨ 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                           
TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN
 

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học

                                                               Năm học 2022-2023

 

STT Nội dung Tổng số     Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp  

Ghi chú

Biên chế Hợp đồng Đại học Cao đẳng Trung cấp Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Giỏi Khá
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 56 48 8 37 13 3 3 8 17 21   46  
I Giáo viên 45 42 3 32 13     8 15 19   42  
  Trong đó số giáo viên chuyên biệt 15 14 1  9  5     4 6 4   14  
1 Mĩ thuật 3 3   2 1     2 1     3  
2 Thể dục 3 3   1 2       2 1   3  
3 Âm nhạc 3 3   3       2   1   3  
4 Tiếng nước ngoài 4 3 1 3 1       1 2   3  
5 Tin học 2 2   1 1       2     2  
II Cán bộ quản lý 4 4   4         2 2   4  
1 Hiệu trưởng 1 1   1           1   1  
2 Phó hiệu trưởng 3 3   3         2 1   3  
III Nhân viên 7 2 5 1   3 3            
1 Văn thư 1   1     1              
2 Kế toán 1 1   1                  
3 Thủ quĩ                          
4 Y tế 1 1       1              
5 Thiết bị, TV 1   1     1              
6 Bảo vệ 3   3       3            
                                 

                                                         

                                                                   Đồng Sơn, ngày  10 tháng 9 năm 2022
                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 

                                                                                                                     Đoàn Thị Chi