THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên Năm học 2020 – 2021

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                                                             Biểu mẫu 08
TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN
 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

  Năm học 2020 – 2021

 

STT Nội dung Tổng số     Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp  Ghi chú
Biên chế Hợp đồng Đại học Cao đẳng Trung cấp Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Giỏi Khá
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 56 50 6 33 16 4 3            
I Giáo viên 45 44 1 29 16     7 5 33 45  
Trong đó số giáo viên chuyên biệt 15 14  1 9 6     6 5 4 15  
1 Mĩ thuật 3 3   2 1     2 1   3  
2 Thể dục 3 3   1 2       2 1   3  
3 Âm nhạc 3 3   3       2 1   3  
4 Tiếng nước ngoài 4 3  1 2 2      1  1  2   4  
5 Tin học 2 2   2      1 1 0 1 2  
II Cán bộ quản lý 4 4   4         2 2   4  
1 Hiệu trưởng 1 1   1         1   1  
2 Phó hiệu trưởng 3 3   3         2 1   3  
III Nhân viên 7 2 5   4 3            
1 Văn thư 1   1     1        
2 Kế toán 1 1       1        
3 Thủ quĩ                    
4 Y tế 1 1     1        
5 Thiết bị, TV          
6 Bảo vệ 3   3       3      
                                 

                                                         

                                                                   Đồng Sơn, ngày  10 tháng  9 năm 2020
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 

                                                                                                                     Đoàn Thị Chi