THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC              

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN
 

                                      THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và                          nhân viên của trường tiểu học

                                  Năm học 2019-2020
 

STT Nội dung Tổng số     Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp  Ghi chú
Biên chế Hợp đồng Đại học Cao đẳng Trung cấp Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Giỏi Khá
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 60 52 8 32 19 6 3          
I Giáo viên 46 45 1 27 19     7 5 33 2 43  
Trong đó số giáo viên chuyên biệt 15 15 9 6 4 4 4 1 14
1 Mĩ thuật 3 3 2 1 2 1 3
2 Thể dục 3 3 1 2 2 1 3
3 Âm nhạc 3 3 3 2 1 3
4 Tiếng nước ngoài 3 3 2 1 3
5 Tin học 3 3 1 2 1 2 1 2
II Cán bộ quản lý 4 4   4         2 2   4
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 1
2 Phó hiệu trưởng 3 3 3 2 1 3
III Nhân viên 10 3 7 1   6 3            
1 Văn thư 1 1 1
2 Kế toán 1 1 1
3 Thủ quĩ
4 Y tế 3 2 1 3
5 Thiết bị, TV 2 2 1 1
6 Bảo vệ 3 3 3
                                 

                                                         

                                Đồng Sơn, ngày  10 tháng  9 năm 2019
                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 

                                                                                                                                                   Đoàn Thị Chi