THÔNG BÁO CƠ SỞ VẬT CHẤT 2022-2023

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                            TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

                                                            

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học
Năm học 
2022-2023

STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG BÌNH QUÂN
I Số phòng học/ số lớp 30/30 Số m2/học sinh
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố  30 1,5
2 Phòng học bán kiên cố 0  
3 Phòng học tạm 0  
4 Phòng học nhờ 0  
III Số điểm trường 3  
IV Tổng diện tích đất (m2) 30822 33
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 8406 9
VI Tổng diện tích các phòng    
1 Diện tích phòng học( m2) 1302  
2 Diện tích phòng thiết bị (m2) 96  
3 Diện tích thư viện ( m2) 180  
4 Diện tích nhà đa năng( phòng giáo dục rèn luyện thể chất m2)    
5 Diện tích phòng ngoại ngữ ( m2) 144  
6 Diện tích phòng tin học( m2) 144  
7 Diện tích phòng Âm nhạc ( m2) 144  
8 Diện tích phòng Đội ( m2) 78  
9 Diện tích phòng BGH ( m2) 137  
10 Diện tích phòng Y tế ( m2) 60  
11 Diện tích phòng Bảo vệ ( m2) 64  
12 Diện tích phòng nghỉ GV ( m2) 96  
13 Diện tích phòng lưu trữ ( m2) 48  
14 Diện tích phòng truyền thống ( m2) 68  
15 Diện tích nhà vệ sinh  học sinh ( m2) 100  
16 Diện tích nhà VS Giáo Viên ( m2) 30  
17 Diện tích phòng khác khoa học STEM ( m2) 96  
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu( Đơn vị tính: bộ) 30 Số bộ /lớp
1 Khối lớp 1 5/5 1
2 Khối lớp 2 6/6 1
3 Khối lớp 3 6/6 1
4 Khối lớp 4 6/6 1
5 Khối lớp 5 7/7 1
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập( Đơn vị tính bộ) 68 2 học sinh/ 1bộ
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác    
1 Ti vi 29  
2 Máy chiếu OverHead/ projecter/ Vật thể 3  
3 Bộ âm thanh ( amly, loa) 4  
4 Bộ âm thanh đa năng 1  
5 Đàn ocgan  10  
6 Máy in 8  
       

 

 

IX Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Diện tích nhà VS m2
Nam Nữ GV HS
1 Đạt chuẩn vệ sinh * 1( Nam riêng, nữ riêng) 3 3 30 80
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh *   1 1           20

 

 

    Không
X Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  x  
XI Nguồn điện ( lưới, phát điện riêng) x  
XII Kết nối Internet x  
XIII Trang thông tin điện tử (website của trường) x  
XIV Tường rào xây x  

                                                         

                                                                              

                                                                              Đồng Sơn, ngày  10 tháng  9 năm 2022                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

 

                                                Đoàn Thị Chi