QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2022-2023

 

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TH  ĐỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 30/QĐ-THĐS

Đồng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học 2022-2023)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

            Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số: 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệu trưởng;

            Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGD ĐT ngày 12/07/2017 ban hành khung vị trí việc làm trong các trường phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện Nam Trực về giao chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo năm 2022;

Căn cứ vào Kế hoạch phát triển năm học 2022-2023,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

            Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường năm học 2022-2023 (có danh sách phân công kèm theo).

          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

          Điều 3. Các ông (bà) trong Ban lãnh đạo, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi  nhận:–  Như điều 3 (để t/h);

– Phòng GDĐT(để b/c)

–  Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG  

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi

 

 

 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo quyết định số: 30/QĐ-THĐS ngày 03 tháng 9 năm 2022

của Hiệu trưởng trườngTH Đồng Sơn)

 1. Đoàn Thị Chi– Hiệu trưởng

– Phụ trách chung toàn trường, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;

 – Lãnh đạo và điều hành công việc của nhà trường, có trách nhiệm giải quyết công việc được quy định trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền;

– Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng cấp bách, những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc nhà trường trong phạm vi quản lý;

– Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, phát triển nhà trường;

– Công tác Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Pháp chế;

– Chủ tịch các Hội đồng trong nhà trường và thực hiện  (theo qui định của Điều lệ trường tiểu học và các qui định khác);

– Công tác kiểm tra nội bộ;

– Công tác xây dựng, phát triển và hoạt động Thư viện, Thiết bị;

– Công tác tuyển sinh lớp 1- Bàn giao học sinh lên THCS.

– Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục;

– Giải quyết công việc của Phó hiệu trưởng từng khu khi Phó hiệu trưởng  đi làm nhiệm vụ do cấp trên điều hành.

– Trực giám hiệu: Mỗi khu 2 ngày (tùy thuộc lĩnh vực công việc tại các khu để có mặt trực). Hồ sơ giải quyết mọi thủ tục hành chính tại khu Nam Đồng.

 1. Đoàn Thị Tuất– Phó Hiệu trưởng

– Phụ trách trực BGH Khu Nam Đồng.

– Chỉ đạo hoạt động chuyên môn (kế hoạch, hồ sơ) nhà trường

– Xây dựng kế hoạch hội thi (trực tiếp) của GV-HS

– Chỉ đạo theo dõi hoạt động chuyên môn tổ 3

– Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ (hồ sơ phổ cập).

– Phụ trách, chỉ đạo dạy  ngoài giờ chính khóa khu Nam Đồng.

– Quản lý, dự giờ, kiểm tra, khảo sát, nhận xét các loại hồ sơ của GVNV khu Nam Đồng; Hồ sơ Đội thiếu niên, sao nhi đồng.

            – Phụ trách công tác kiểm tra định kì, khảo sát năng lực học sinh;

– Theo dõi công tác thi đua – khen thưởng.

– Theo dõi kiểm tra giám sát giáo viên được điều bồi dưỡng lập trình Robotic và Kudo; Hội thi giao lưu PTNL học sinh; Sinh hoạt tập thể theo chủ đề.

           – Thực hiện tiếp nhận hồ sơ học sinh chuyển trường;

– Ổn định, tổ chức các buổi họp trong đơn vị, quản lý nhân sự của tổ hành  chính – văn phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các thành viên khi làm tại khu Nam Đồng.

            – Quản lí, kiểm tra, đánh giá  việc thực hiện, chấp hành pháp luật, nội qui, qui định của Ngành và của đơn vị tại khu Nam Đồng.

 1. 3. Nguyễn Thị Thu Hà– Phó Hiệu trưởng

– Phụ trách trực BGH khu Nam Thượng.

– Chỉ đạo theo dõi hoạt động chuyên môn tổ 1,2

– Trực tiếp quản lý trang Website, phần mềm PCXMC, SMAS, CSDL….

– Phụ trách kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường, kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục (lấy ý kiến các đ/c trong BGH).

– Quản lý, dự giờ, kiểm tra, khảo sát, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn phụ trách khu Nam Thượng.

– Phụ trách, chỉ đạo hoạt động  ngoài giờ chính khóa khu Nam Thượng;

– Tổ chức các cuộc thi trên mạng của học sinh;

– Theo dõi, kiểm tra giám sát giáo viên bồi dưỡng học sinh môn Tiếng Anh, Thể dục, thể thao.

            – Phụ trách công tác kiểm tra định kì, khảo sát năng lực học sinh;

– Phụ trách công tác thi đua – khen thưởng.

           – Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền;

– Tổ chức, quản lý nhân sự của tổ hành chính – văn phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các thành viên khi làm việc tại khu Nam Thượng.

            – Quản lí, kiểm tra, đánh giá  việc thực hiện, chấp hành pháp luật, nội qui, qui định của Ngành và của đơn vị tại khu Nam Thượng.

 1. 4. Vũ Văn Dũng– Phó Hiệu trưởng

– Phụ trách trực BGH khu Nam Thành.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện theo môn hình Room To Read, quản lý hồ sơ thư viện, tập huấn bồi dưỡng giáo viên, nhân viên về công nghệ thông tin….

– Chỉ đạo theo dõi hoạt động chuyên môn tổ 4,5.

– Xây dựng kế hoạch lao động vệ sinh nhà trường (lấy ý kiến từ các đ/c trong BGH).

– Phụ trách kĩ thuật điện tử các buổi tập huấn (trực tiếp, trực tuyến).

– Phụ trách, chỉ đạo hoạt động ngoài giờ chính khóa khu nam Thành.

– Theo dõi kiểm tra giám sát việc bồi dưỡng học sinh tham gia vẽ tranh sáng tạo theo chủ đề của GVMT.

– Quản lý, dự giờ, kiểm tra, khảo sát, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn phụ trách khu Nam Thành.

            – Phụ trách công tác Phòng cháy chữa cháy;

– Phụ trách công tác kiểm tra định kì, khảo sát năng lực học sinh;

– Phụ trách công tác thi đua – khen thưởng.

            – Thực hiện một số công việc khác khi được Hiệu trưởng phân công, ủy quyền;

            – Tổ chức, quản lý nhân sự của tổ hành chính – văn phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các thành viên làm việc tại khu Nam Thành;

             – Quản lí, kiểm tra, đánh giá  việc thực hiện, chấp hành pháp luật, nội qui, qui định của Ngành và của đơn vị;

 1. 5. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn ( đ/c C.Thủy, Tho, Phương, Xuân, Dương, V. Hà, Thành, V. Chung, V. Hạnh, Hằng))

– Xây dựng kế hoạch môn học và điều hành các hoạt động của tổ khối mà mình phụ trách, xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học, kế hoạch sử dụng và khai thác có hiệu quả các phòng chức năng, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, bồi dưỡng KNS – POKI (2 tiết/tuần); Xây dựng nội dung chương trình dạy kỹ năng cho học sinh (10 tiết/tuần)

– Giúp tổ viên xây dựng kế hoạch cá nhân theo kế hoạch dạy học và các hoạt động khác của nhà trường; kiểm tra đôn đốc tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận – nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, trao đổi và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

– Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn phân phối chương trình, kế hoạch giảng dạy. Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn qui định các yêu cầu cần báo cáo;

– Trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức dự giờ – hội giảng – thăm lớp, tổ chức sinh hoạt và báo cáo chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên;

– Tham gia cùng Ban lãnh đạo nhà trường trong công tác kiểm tra hồ sơ,  hoạt động dạy – học;

– Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên theo chuẩn nghề nghiệp và quy định hiện hành, đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên;

         –  Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần và kế hoạch khác  và thực hiện nghiêm túc kế hoạch;

– Thực hiện một số công việc khác khi được Ban lãnh đạo phân công.

 1. 6.Tổ trưởng tổ hành chính – văn phòng (đ/c Huê)

Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của trường cũng như các công việc do Hiệu trưởng phân công sau đây:

– Tổ chức giao tiếp đối nội và đối ngoại, với vai trò là cầu nối với các bộ phận, đơn vị trong và ngoài nhà trường và với người dân;

– Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ; giúp lãnh đạo giải quyết văn bản và theo dõi việc giải quyết các văn bản đó;

             – Thực hiện nhiệm vụ tư vấn văn bản cho lãnh đạo, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản do nhà trường ban hành;

– Có kế hoạch, tham mưu cho hiệu trưởng  về thu chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm;

– Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường;

– Theo dõi và cập nhật sổ Bảo hiểm của CB-GV-NV trong trường;

– Tham gia các hoạt động khác khi Ban lãnh đạo phân công;

–  Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần và kế hoạch và tổ chức  thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

 1. 7. Giáo viên bộ môn ( đ/c Văn, Liền, Tuyên, Hoa , Dũng, Cúc, Trang, Thúy, Thành, Hà, Thơ, Đ. Hà, Quỳnh, Liên, Hương)

– Thực hiện dạy học theo kế hoạch và phân công chuyên môn của nhà trường; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

– Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

– Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn – Đội trong dạy học và giáo dục học sinh;

– Có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động tập thể, phát hiện bồi dưỡng học sinh có tố chất phát triển về TDTT, hội họa, ca múa hát, lập trình Robotic, Kudo

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm quản lý CSVC các phòng chức năng.

 1. 8. Giáo viên chủ nhiệm ( 30 đ/c)

Ngoài các nhiệm vụ của GVBM còn có những nhiệm vụ sau đây:

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

– Phụ trách dạy các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

– Phối hợp với các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn – Đội, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng dẫn kĩ năng sống của học sinh lớp mình chủ nhiệm;

– Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh lớp 4, 5 theo thông tư 22/2016; Nhận xét đánh giá học sinh lớp 1,2,3 theo Thông tư 27/2020 ngày 04 tháng 9 năm 2020 có hiệu lực ngày 20/10/2020; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện  trong hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ theo dõi chất lượng và học bạ học sinh;

– Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về chất lượng giáo dục và tình hình của lớp với Ban lãnh đạo.

 1. 9. Kế toán ( Đ/C Cồ Thị Thanh Huê)

– Thực hiện nghiêm túc các qui định về tài chính. Thanh quyết toán theo chế độ nhà nước kịp thời; vào sổ kế toán hàng ngày.

– Thực hiện các chế độ báo cáo tài chính, bảo hiểm xã hội đúng quy định.

-Thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính: mua sắm tài sản phải được duyệt kế hoạch của trường, làm thủ tục nhập kho, xuất kho theo quy định.

– Chịu trách nhiệm tham mưu với hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động tài chính.

– Bảo quản, theo dõi cơ sở vật chất cho nhà trường.

– Soạn thảo các văn bản tài chính, hợp đồng, bảo hiểm học sinh, giáo viên.

– Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác được giao.

 1. 10. Văn thư ( đ/c Huê –Hoài – Thìn)

–  Nhận công văn đến, đánh, phát công văn đi.

–  Chuyển tải các thông tin kịp thời đến các bộ phận bằng mọi hình thức, đồng thời báo cáo kịp thời với hiệu trưởng những vấn đề không giải quyết được theo yêu cầu của hiệu trưởng.

–  Lưu các công văn đến, đi vào sổ theo dõi công văn.

–  Cùng hiệu trưởng giải quyết các loại hồ sơ như: Xin cấp, rút học bạ, xác nhận điểm, sao y các loại giấy chứng nhận do trường cấp, sao y học bạ.

–  Kiểm tra các loại hồ sơ kèm theo khi chuyển đi, chuyến đến như: bằng cấp, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, khai sinh… Phối hợp với lãnh đạo giải quyết thủ tục hành chính cho các trường hợp nhập học của học sinh đã được hiệu trưởng tiếp nhận.

–  Thu phát sổ TDCLGD cho giáo viên trong từng đợt kiểm tra.

–  Thống kê số liệu học sinh năng khiếu, học sinh chưa đạt chuẩn hàng năm, thống kê số liệu học sinh hàng tháng lập báo cáo thống kê.

– Nhận hồ sơ học sinh chuyển trường đến, học sinh lưu ban xin học lại, trình hiệu trưởng kí duyệt rồi mới phân công vào lớp.

– Bảo quản hồ sơ các loại như: học bạ, sổ đăng bộ, …

– Lập hồ sơ theo dõi học sinh chuyển đến, chuyển đi, theo dõi sĩ số học sinh, ghi chép cập nhật vào sổ đăng bộ kịp thời.

– Thống kê số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, diện mồ côi, hs nghèo…Theo dõi số HS đã được nhận hỗ trợ, học bổng…

 1. 11. Thủ quỹ (đ/c Hoài): Đảm bảo các hồ sơ giấy tờ, chứng từ rõ ràng, chính xác, giáo viên kí nhận ghi rõ họ tên.

– Thu giữ lập hồ sơ sổ sách các loại, các khoản thu.

– Mua sắm các loại dụng cụ sinh hoạt hàng ngày trong cơ quan.

– Đối chiếu sổ sách hàng tháng với kế toán và trình hiệu trưởng ký duyệt.

– Báo cáo hiệu trưởng 1 tháng.lần các khoản thu chi ngân sách và ngoài ngân sách.

 1. 12. Thư viện- Thiết bị ( đ/c Hoài, Thìn)

– Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ SGK, sách giáo viên, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, ĐDDH, TBTN phục vụ cho mọi hoạt động giảng dạy của giáo viên và công tác quản lý của BGH.

          – Thực hiện việc theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời các số liệu về số lượng, chủng loại: sách, ĐDDH, TBTN đã có, mới được cấp, mới mua thêm hoặc tự làm.

          – Thực hiện việc phân loại sách ĐDDH, TBTN của GV trong sổ mượn sách, ĐDDH, TBTN. Quản lý chặt chẽ  mượn – trả, tránh thất thoát, hỏng hóc trang thiết bị dạy học của nhà trường.

          – Sắp xếp, bảo quản các dụng cụ thí nghiệm thực hành sau khi giáo viên sử dụng trên lớp thao giảng.

          – Báo cáo kịp thời tình hình sử dụng sách, ĐDDH, TBTN của GV với BGH; chủ động đề xuất các biện pháp hoặc kiến nghị nhằm quản lý, khai thác tối đa các trang thiết bị dạy học.

          – Tổ chức các hoạt động đọc, giới thiệu sách, thiết bị ; tham mưu, dự toán việc mua sắm, thanh lí  sách, thiết bị.

          –  Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện và hoạt động có hiệu quả đối với thư viện đạt chuẩn.

          –  Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần và kế hoạch khác  và thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

          – Chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước TT, PHT phụ trách.

 1. 13. Y tế học đường ( đ/c Hảo)

– Thực hiện đầy đủ các quy chế, tiêu chuẩn vệ sinh trường học do Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Tổ chức giáo dục về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho học sinh. Phòng chống các bệnh học đường, các bệnh truyền nhiễm, các tai nạn và thương tích, cung cấp kĩ năng, kiến thức bảo vệ sức khoẻ cho công chức, viên chức và HS, các biện pháp phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời các dịch bệnh…

– Thường xuyên cập nhật thông tin trên mọi phương tiện về diễn biến một số dịch bệnh trên thế giới, trong nước cũng như tại địa phương để kịp thời có kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa.

–  Phối hợp với trạm y tế để xử lý môi trường, phòng chống các dịch bệnh.

– Tổ chức cho người học tham gia các hoạt động về bảo vệ môi trường, an toàn cuộc sống.

–  Tham mưu trạm y tế khám sức khoẻ đầu vào cho HS, sơ cứu kịp thời các trường hợp tai nạn, ốm đau của công chức, viên chức và học sinh toàn trường.

– Theo dõi, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, đặc biệt nhằm giảm tỉ lệ mắc một số bệnh đang phổ biến hiện nay (tay, chân, miệng; sốt xuất huyết…).

– Tăng cường và thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp để đảm bảo chất lượng

14 . Bảo vệ (Ông Vui, Ông Đ, Ông Thứ)

-. Đảm bảo an ninh an toàn cơ sở vật chất nhà trường 24/24, không để khách, học sinh ra vào tự do, đi lại tự do trong trường; đặc biệt khi đang trong giờ làm việc.

– Chăm sóc hệ thống cây xanh, cây cảnh đảm bảo xanh tốt, thường xuyên cắt tỉa đảm bảo mỹ quan..

– Vệ sinh các phòng hiệu bộ, chức năng và xung quanh trường lớp,

–  Phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi có sự cố xảy ra do bản thân gây nên hoặc thiếu trách nhiệm.

–  Phục vụ mở đóng cửa các phòng làm việc, phòng học.

–  Cùng thực hiện những nhiệm vụ khác được giao.

Chú ý:

– Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

– Các thành viên được phân công có trách nhiệm :

+ Cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi được kiểm tra – thanh tra;

            + Tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

+ Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động giáo dục học sinh và xã hội hóa giáo dục, góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng để phát triển nhà trường;

        Nội dung công việc được giao ở trên sẽ có sự thay đổi tùy tình hình thực tế của nhà trường.

   Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT ( để b/c);

– CB,GV,NV ( để t/h)

– Lưu VT.                                                                                                             

 

                                                                                      Đoàn Thị Chi