PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2022-2023

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2022 – 2023

STT Họ và tên GV Năm sinh Năm vào ngành Diện BC( HĐ) Trình độ CM ( hiện tại) Chức vụ Công việc được giao
1 Đoàn Thị Chi 1970 1991 Biên chế Đại học TC HT Phụ trách chung, dạy môn Đạo đức lớp 2
2 Đoàn Thị Tuất 1970 1989 Biên chế Đại học TC Phó HT Phụ trách khu Nam Đồng; Quản lý  hoạt động, hồ sơ  chuyên môn, Tổ chức các cuộc thi, trực tiếp đối với GV, HS; Dạy  môn Đạo đức lớp  lớp 1, 2
3 Nguyễn Thị Thu Hà 1971 1991 Biên chế Đại học TC Phó HT Phụ trách khu Nam Thượng; Phổ cập, SMAS, CSDL, Cổng thông tin; Tổ chức các cuộc thi trên mạng; Kiểm tra nội bộ; Dạy môn TNXH lớp 1
4 Vũ Văn Dũng 1977 2000 Biên chế Đại học TX Phó HT Phụ trách khu Nam Thành, Hoạt động thư viện Rotorad; Tổ chức cuộc thi lập trình của GV-HS; Công nghệ CĐS…..; Dạy môn TNXN lớp 1,2
5 Vũ Thị Thanh Tươi 1978 2005 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp 1A1
6 Nguyễn Thị Tâm 1967 1987 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp 1A2
7 Lê Thị Tho 1975 1996 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp 1A3, TPCM Tổ 1
8 Chu Thị Hiền 1976 1996 Biên chế Đại học TC GV Dạy lớp 1A4
9 Cồ Thị Hương Thủy 1976 1997 Biên chế Đại học TC GV Dạy lớp 1A5, TT CM  Tổ 1
10 Bùi Thị Thuyên 1969 1988 Biên chế Cao đẳng CQ GV Dạy lớp 2A1
11 Đoàn Thị Kinh Anh 1974 1995 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp 2A2
12 Nguyễn Thị Hạnh 1975 1995 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp 2A3
13 Nguyễn Thị Phương 1972 1992 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp 2A4, TT Tổ 2
14 Vũ Thị Thắm 1968 1989 Biên chế Cao đẳng TC GV Dạy lớp 2A5
15 Lê Thị Xuân 1971 1991 Biên chế Cao đẳng TC GV Dạy lớp 2A6, TP Tổ 2
16 Vũ  Thị Như Quỳnh 1989 2011 Biên chế Đại học CQ GV Dạy lớp 3A1
17 Đặng Thị Minh Huệ 1978 2005 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp 3A2
18 Trần Thị Tươi 1997 2019 Hợp đồng Cao đẳng CQ GV Dạy lớp  3A3
19 Triệu Thị Sáng 1974 1994 Biên chế Cao đẳng TC GV Dạy lớp 3A4
20 Vũ Thị Hà 1977 1997 Biên chế Cao đẳng TC GV Dạy lớp  3A5 TP Tổ 3
21 Võ Thị Thùy Dương 1987 2010 Biên chế Đại học CQ GV Dạy lớp  3A6, TT Tổ 3
22 Nguyễn Thị Thành 1978 2005 Biên chế Cao đẳng CQ GV Dạy lớp  4A1, TT Tổ 4
23 Vũ Thị Tốt 1988 2011 Biên chế Đại học TC GV Dạy lớp  4A2
24 Vũ Thị Bích Yên 1972 1990 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp  4A3
25 Vũ Thị Chung 1976 1996 Biên chế Cao đẳng TC GV Dạy lớp  4A4, TP Tổ 4
26 Đới Thanh Hoa 1999 2021 Hợp đồng Đạ học CQ GV Dạy lớp 4A5
27 Vũ Thị Hoa 1995 2018 Biên chế Đại học CQ GV Dạy lớp  4A6
28 Vũ Thị Huê 1976 1997 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp  5A1
29 Đỗ Văn Chung 1995 2019 Biên chế Đại học CQ GV Dạy lớp  5A2
30 Vũ Thị Hạnh 1976 1997 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp  5A3, TT Tổ 5
31 Đoàn Thị Thúy 1995 2016 Biên chế Đại học CQ GV Dạy lớp  5A4
32 Phạm Thị Quyên 1975 1997 Biên chế Đại học TX GV Dạy lớp  5A5
33 Vũ Thị Huyền 1995 2016 Biên chế Đại học CQ GV Dạy lớp  5A6
34 Nguyễn Thị Hằng 1985 2008 Biên chế Đại học CQ GV Dạy lớp  5A7; TP Tổ 5
35 Vũ Mạnh Liền 1974 2003 Biên chế Đại học TC GV Dạy âm nhạc 13 lớp khu Nam Đồng; Phụ trách hoạt động tập thể  khu Nam Đồng.
36 Vũ Anh Văn 1979 2002 Biên chế Đại học TC GV Dạy âm nhạc 7 lớp khu Nam Thành, 6 lớp (3,4,5) khu Nam Thượng; Phụ trách hoạt động tập thể khu Nam Thành.
37 Đoàn Văn Tuyên 1988 2011 Biên chế Đại học TC GV Tổng phụ trách; Dạy âm nhạc lớp 1,2 khu Nam Thượng; Tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ đề…..
38 Đinh Thị Hoa 1990 2011 Biên chế Cao đẳng CQ GV Nghỉ chế độ từ tháng 6/6/2022 đến hết 6/12/2022Dạy Mĩ thuật 10 lớp khu Nam Thượng; Tổ chức các cuộc thi sáng tạo cho HS cùng GVCN….
39 Vũ Văn Dũng 1981 2003 Biên chế Đại học TC GV Dạy Mĩ thuật khu Nam Thành; Trang trí các hội nghị, khuôn viên nhà trường; Tổ chức các cuộc thi sáng tạo cùng GVCN….
40 Hoàng Thị Cúc 1986 2010 Biên chế Đại học TC GV Dạy Mĩ thuật khu Nam Đồng; Tổ chức các cuộc thi sáng tạo cùng GVCN…..
41 Trần Xuân Thành 1986 2011 Biên chế Cao đẳng CQ GV Dạy Thể dục lớp (1,3,4,5) khu Nam Đồng; Bồi dưỡng đội tuyển TDTT khu Nam Đồng môn điền kinh, cờ vua.
42 Trần Hữu Trang 1986 2011 Biên chế Đại học CQ GV Dạy Thể dục khu Nam Thành, lớp 2 khu Nam Đồng; Bồi dưỡng đội tuyển TDTT khu Nam Thành môn điền kinh, cờ vua.
43 Cao Thị Thúy 1984 2006 Biên chế Cao đẳng CQ GV Dạy Thể dục khu Nam Thượng; Bồi dưỡng đội tuyển TDTT khu Nam Thượng môn bóng bàn, điền kinh; Phụ trách hoạt động tập thể khu Nam Thượng.
44 Đỗ Thị Minh Hà 1979 2000 Biên chế Đại học TC GV Dạy Tiếng Anh lớp 3,4,5 khu Nam Thượng; Bồi dưỡng đội tuyển Tiếng Anh khu Nam Thượng.
45 Nguyễn Thị Quỳnh 1990 2011 Biên chế Cao đẳng CQ GV Dạy Tiếng Anh khu Nam Thành; Bồi dưỡng đội tuyển Tiếng Anh khu Nam Thành.
46 Phạm Thị Liên 1986 2009 Biên chế Đại học CQ GV Dạy Tiếng Anh lớp 3,5 khu Nam Đồng; Bồi dưỡng đội tuyển Tiếng Anh lớp 3,5 khu Nam Đồng.
47 Vũ Thị Hương 1990 2011 Hợp đồng Đại học CQ GV Dạy Tiếng Anh lớp 1,2 khu Nam Thượng, lớp 1,2 ,4 khu Nam Đồng,; Bồi dưỡng đội tuyển Tiếng Anh lớp 4 khu Nam Đồng
48 Đặng Thị Thơ 1991 2013 Biên chế Cao đẳng CQ GV Dạy Tin học khu Nam Thượng, Nam Thành; Phụ trách phòng Tin khu Nam Thượng, Nam Thành.
49 Ngô Thị Hà 1980 2007 Biên chế Cao đẳng CQ GV Dạy Tin học khu Nam Đồng; Phụ trách phòng Tin khu Nam Đồng; Bồi dưỡng đội tuyển Robotic và Kudo.
50 Cồ Thị Thanh Huê 1982 2004 Biên chế Trung cấp KT NV – TTVP Phụ trách tài chính; Trực hành chính khu Nam Thành
51 Cồ Thị Bích Thìn 1988 2009 Hợp đồng TC KT, TV NV Phụ trách thư viện; Hồ sơ văn phòng; Trực hành chính khu Nam Thượng.
52 Cao Thị Hoài 1986 2007 Hợp đồng Trung cấp TV NV – TPVP Phụ trách thư viện khu Nam Thành, Nam Đồng; Thủ quỹ; Trực hành chính khu Nam Đồng.
53 Hà Thị Hảo 1985 2010 Biên chế Trung cấp YT NV Phụ trách theo dõi hồ sơ Y tế, Bảo hiểm YT học sinh; Trực hành chính tại 3 điểm trường ( Thứ hai, ba khu Nam Đồng, thứ tư Nam Thành, thứ năm, sáu Nam Thượng).

                                                                                                                                  Đồng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2022

                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                               Đoàn Thị Chi

                                                                                                                                             

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG KÊ SỐ TIẾT DẠY/TUẦN

NĂM HỌC 2022-2023

TT Họ và tên Chức vụ  Dạy lớp (môn)

 

Số tiết dạy Công việc khác
1 Đoàn Thị Chi HT Đạo đức: 2A1,2A2 2 Thực hiện xây dựng các kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động nhà trường;
2 Đoàn Thị Tuất PHT Đạo đức: 1A4, 1A5, 2A4, 2A5. 4 Thực hiện xây dựng các kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động nhà trường;
3 Nguyễn Thị Thu Hà PHT Tự TNXH: 1A1,1A2 4 Phụ trách khu Nam Thượng; Phổ cập, SMAS, CSDL, Cổng thông tin; Tổ chức các cuộc thi trên mạng
4 Vũ Văn Dũng PHT Đạo đức, TNXH: 1A3, 2A3 4 Phụ trách khu Nam Thành, Hoạt động thư viện Rotorad; Tổ chức cuộc thi lập trình của GV-HS; Công nghệ CĐS; Tập huấn CMHS phần mềm điện tử.
5 Vũ Thị Thanh Tươi Giáo viên  Dạy lớp 1A1 24  Công tác chủ nhiệm lớp
6 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Dạy lớp 1A2 24  Công tác chủ nhiệm lớp
7 Lê Thị Tho Giáo viên Dạy lớp 1A3 24 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
8 Chu Thị Hiền Giáo viên Dạy lớp 1A4 25 Công tác chủ nhiệm lớp
9 Cồ Thị Hương Thủy Giáo viên Dạy lớp 1A5 25 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
10 Bùi Thị Thuyên Giáo viên Dạy lớp 2A1 25 Công tác chủ nhiệm lớp
11 Đoàn Thị Kim Anh Giáo viên Dạy lớp 2A2 25 Công tác chủ nhiệm lớp
12 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Dạy lớp 2A3 24  Công tác chủ nhiệm lớp
13 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Dạy lớp 2A4 25 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn; Công tác công đoàn
14 Vũ Thị Thắm Giáo viên Dạy lớp 2A5 25 Công tác chủ nhiệm lớp
15 Lê Thị Xuân Giáo viên Dạy lớp 2A6 26 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
16 Vũ Thị Như Quỳnh Giáo viên Dạy lớp 3A1 23 Công tác chủ nhiệm lớp
17 Đặng Thị Minh Huệ Giáo viên Dạy lớp  3A2 23 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác nữ công
18 Trần Thị Tươi Giáo viên Dạy lớp 3A3 23 Công tác chủ nhiệm lớp
18 Triệu Thị Sáng Giáo viên Dạy lớp 3A4 23  Công tác chủ nhiệm lớp
20 Vũ Thị Hà Giáo viên Dạy lớp  3A5 23  Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
21 Võ Thị Thùy Dương Giáo viên Dạy lớp  3A6 23 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
22 Nguyễn Thị Thành Giáo viên Dạy lớp  4A1 22 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
23 Vũ Thị Tốt Giáo viên Dạy lớp  4A2 22 Công tác chủ nhiệm lớp
24 Vũ Thị Bích Yên Giáo viên Dạy lớp  4A3 22 Công tác chủ nhiệm lớp
25 Vũ Thị Chung Giáo viên Dạy lớp  4A4 22 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
26 Đới Thanh Hoa Giáo viên Dạy lớp  4A5 22  Công tác chủ nhiệm lớp
27 Vũ Thị Hoa Giáo viên Dạy lớp  4A6 22  Công tác chủ nhiệm lớp
28 Vũ Thị Huê Giáo viên Dạy lớp  5A1 22 Công tác chủ nhiệm lớp
29 Đỗ Văn Chung Giáo viên Dạy lớp  5A2 22 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác đoàn thanh niên
30 Vũ Thị Hạnh Giáo viên Dạy lớp  5A3 22 Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
31 Đoàn Thị Thúy Giáo viên Dạy lớp  5A4 22 Công tác chủ nhiệm lớp
32 Phạm Thị Quyên Giáo viên Dạy lớp  5A5 22 Công tác chủ nhiệm lớp
33 Vũ Thị Huyền Giáo viên Dạy lớp  5A4 22  Công tác chủ nhiệm lớp
34 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Dạy lớp  5A5 22  Công tác chủ nhiệm lớp; Công tác tổ chuyên môn
35 Vũ Mạnh Liền Giáo viên Dạy ÂN 13 Phụ trách phòng Âm nhạc, Hoạt động tập thể khu Nam Đồng
36 Vũ Anh Văn Giáo viên Dạy ÂN 13 Phụ trách phòng Âm nhạc, Hoạt động tập thể khu Nam Thành
37 Đoàn Văn Tuyên Giáo viên Dạy ÂN 4 Phụ trách phòng Âm nhạc, Hoạt động đội thiếu niên, sao nhi đồng.
38 Đinh Thị Hoa Giáo viên Dạy MT 10 kì 2 Phụ trách phòng Mĩ thuật, Bồi dưỡng học sinh vẽ tranh theo chủ điểm khu Nam Thượng
39 Vũ Văn Dũng Giáo viên Dạy MT 17 kì 17  kì 2 Phụ trách phòng Mĩ thuật, Bồi dưỡng học sinh vẽ tranh theo chủ điểm khu Nam Thành.
40 Hoàng Thị Cúc Giáo viên Dạy MT 13 Phụ trách phòng Mĩ thuật, Bồi dưỡng học sinh tham gia vẽ tranh sáng tạo theo chủ điểm hoạt động của đội khu Nam Đồng.
41 Trần Xuân Thành Giáo viên Dạy TD 20 Bồi dưỡng đội tuyển TDTT môn điền kinh, cờ vua cho HS khu Nam Đồng
42 Trần Hữu Trang Giáo viên Dạy TD 20 Bồi dưỡng đội tuyển TDTT môn điền kinh, cờ vua cho học sinh khu Nam Thành
43 Cao Thị Thúy Giáo viên Dạy TD 20 Bồi dưỡng đội tuyển TDTT môn điền kinh, bóng bàn cho học sinh khu Nam Thượng.Hoạt động tập thể khu Nam Thượng
44 Đỗ Thị Minh Hà Giáo viên Dạy TA lớp 3,4,5 24 Phụ trách phòng Tiếng Anh khu Nam Thượng
45 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Dạy TA lớp 1,2,3,4,5 24 Phụ trách phòng Tiếng Anh khu Nam Thành
46 Phạm Thị Liên Giáo viên Dạy TA lớp 3,5 24 Phụ trách phòng Tiếng Anh khu Nam Thượng
47 Vũ Thị Hương Giáo viên Dạy TA lớp 1,2,4 24
48 Đặng Thị Thơ Giáo viên Dạy TH lớp 3,4,5 19 Phụ trách phòng Tin học khu Nam Thành, Nam Đồng
49 Ngô Thị Hà Giáo viên Dạy TH lớp 3,4,5 13 Bồi dưỡng dạy lập trình Robotic 4 tiết, lập trình kudo 3 tiết, phụ trách phòng Tin học khu Nam Đồng.
50 Cồ Thị Thanh Huê Kế toán Hồ sơ tài chính, tài sản, nhân sự… Trực hành chính khu Nam Thành
51 Cồ Thị Bích Thìn NV văn phòng Phụ trách thư viện,Công tác văn thư Trực hành chính khu Nam Thượng, ghi biên bản cuộc họp…
52 Cao Thị Hoài NV văn phòng Phụ trách thư viện,Thủ quỹ Trực hành chính khu Nam Thành, ghi biên bản cuộc họp….
53 Hà Thị Hảo NV Y tế Hồ sơ sức khỏe, BHYT Trực hành chính tại 3 khu (thứ hai, ba khu Nam Đồng, thứ  tư khu Nam Thành, thứ năm, sáu khu Nam Thượng)

 

                                                                                                                                                         Đồng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2022

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                Đoàn Thị Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI GIAN BIỂU

NĂM HỌC 2022 – 2023  

BUỔI HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN
SÁNG 7 giờ – 7 giờ 10 phút Thể dục buổi sáng, truy bài……
7 giờ 10 phút – 7 giờ 50 pút Giờ học tiết 1
7 giờ 50 phút – 8 giờ 30 phút Giờ học tiết 2
8 giờ 30 – 9 giờ Ra chơi : Vui chơi, múa hát ….
9 giờ – 9 giờ 40 phút Giờ học tiết 3
9 giờ 40 phút – 10 giờ 20 phút Giờ học tiết 4
CHIỀU 13 giờ 40 phút – 14 giờ 20 phút Giờ học tiết 5
14 giờ 20 phút – 15 giờ 00 phút Giờ học tiết 6
15 giờ 00 phút – 15 giờ 10 phút Ra chơi: Vui chơi tự do
15 giờ 10 phút – 15 giờ 50 phút Giờ học tiết 7
15 giờ 50 phút – 17 giờ Dạy ngoài  chính khóa

                                                                                                                                         Đồng Sơn, ngày  03 tháng 9 năm 2022

                                                                                                           Hiệu trưởng