Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /TB -THĐS             Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

Trường tiểu học Đồng Sơn thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Vũ Thị Thanh Tươi Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Lê Thị Tho Tổ phó tổ 1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Chu Thị Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Cồ Thị Hương Thủy Tổ trưởng tổ 1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Vũ Thị Hoa Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Đặng Thị Minh Huệ Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
8 Bùi Thị Thuyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Nguyễn Thị Phương Tổ trưởng tổ 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm
11 Lê Thị Xuân Tổ phó tổ 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Vũ Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Vũ Thị Như Quỳnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Đoàn Thị Kinh Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Triệu Thị Sáng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Chu Thị Lan Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Võ Thị Thùy Dương Tổ trưởng tổ 3  Hoàn thành xuất sắc nhiệm
18 Đỗ Thị Thủy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
19 Vũ Thị Hà Tổ phó tổ 3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Nguyễn Thị Thành Tổ trưởng tổ 4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
21 Vũ Thị Tốt Giáo viên  Hoàn thành xuất sắc nhiệm
22 Vũ Thị Bích Yên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
23 Đoàn Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Vũ Thị Chung Tổ phó tổ 4 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Vũ Thị Huê Giáo viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
26 Đỗ Văn Chung Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
27 Phạm Thị Quyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Vũ Thị Hạnh Tổ trưởng tổ 5 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Vũ Thị Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30 Nguyễn Thị Hằng Tổ phó tổ 5  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
31 Vũ Mạnh Liền Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
32 Vũ Anh Văn Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Đoàn Văn Tuyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
 34 Đinh Thị Hoa Giáo viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
35 Vũ Văn Dũng Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
36 Hoàng Thị Cúc Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
37 Trần Xuân Thành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
38 Trần Hữu Trang Giáo viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
39 Cao Thị Thúy Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
40  Đỗ Thị Minh Hà Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm  
41 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
42 Phạm Thị Liên Giáo viên  Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
43 Đặng Thị Thơ Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
44 Ngô Thị Hà Giáo viên Hoàn thành nhiệm vụ
45 Cồ Thị Thanh Huê Nhân viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
46 Hà Thị Hảo Nhân viên Hoàn thành nhiệm vụ
47 Nguyễn Thị Thu Hà Phó HT Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
48 Đoàn Thị Tuất Phó HT Hoàn thành xuất sắc nhiệm  
49 Vũ Văn Dũng Phó HT  Hoàn thành xuất sắc nhiệm  

 

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;

– Phòng Nội vụ huyện;

– Cổng thông tin điện tử trường;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đoàn Thị Chi