BIÊN BẢN HỌP LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2021-2022

UBND HUYỆNNAM TRỰC
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Đồng Sơn, ngày  04 tháng 5  năm 2021

 

 

BIÊN BẢN HỌP LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

(Theo danh mục Sách giáo khoa được phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-UBND

ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Nam Định)

 

Vào hồi 13 giờ 30 ngày 04 /5/2021, tại  Trường tiểu học Đồng Sơn tiến hành họp lựa chọn SGK lớp 2  sử dụng từ năm học 2021-2022.

  1. Thành viên tham gia lựa chọn SGK lớp 2

 

STT Họ và tên Chức vụ
1. Bà  Đoàn Thị Chi Hiệu trưởng
2. Bà  Đoàn Thị Tuất Phó hiệu trưởng
3. Bà Nguyễn Thị Thu Phó hiệu trưởng
4. Ông Vũ Văn Dũng Phó hiệu trưởng
5. Nguyễn Thị Lan Phương Tổ trưởng tổ 2
6. Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên VH
7. Lê Thị Xuân Giáo viên VH
8. Vũ Thị Thắm Giáo viên VH
9. Đoàn Thị Kim Anh Giáo viên VH
10. Bùi Thị Thuyên Giáo viên VH
11. Vũ Anh Văn Giáo viên ÂN
12. Vũ Mạnh Liền Giáo viên ÂN
13. Đoàn Văn Tuyên Giáo viên ÂN
14. Trần Hữu Trang Giáo viên TD
15. Cao Thị Thúy Giáo viên TD
16. Trần Xuân Thành Giáo viên TD
17. Vũ Văn Dũng Giáo viên MT
18. Đinh Thị Hoa Giáo viên MT
19. Hoàng Thị Cúc Giáo viên MT
20. Đỗ Thị Minh Hà Giáo viên TA
21. Phạm Thị Liên Giáo viên TA
22. Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên TA
23. Vũ Ngọc Quế Đại diện CMHS

 

  1. Nội dung
  2. Các thành viên tham gia lựa chọn SGK lớp 2 thảo luận, đánh giá sách giáo khoa Theo danh mục Sách giáo khoa được phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Nam Định.
  3. Sau thời gian thảo luận, đánh giá nghiêm túc, khách quan các cuốn sách giáo khoa được phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Nam Định, các thành viên tham gia lựa chọn SGK lớp 2 thống nhất lựa chọn 01 (một) cuốn sách cho mỗi môn học. Kết quả cụ thể như sau:

 

TT Tên sách Tổng Chủ biên/ Chủ biên Thuộc bộ sách Nhà Xuất bản  
 
1 Tiếng Việt 2 Bùi Mạnh Hùng Kết nối tri thức với cuộc sống GDVN  
2 Toán 2 Hà Huy Khoái Kết nối tri thức với cuộc sống GDVN  
3 Đạo đức 2 Trần Văn Thắng Sách Cánh diều ĐHSP  
4 TNXH 2 Vũ Văn Hùng Kết nối tri thức với cuộc sống GDVN  
5 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Duy Quyết

Hồ Đắc Sơn

Kết nối tri thức với cuộc sống GDVN  
6 Âm nhạc 2 Hoàng Long

Đỗ Thị Minh Chính

Kết nối tri thức với cuộc sống GDVN  
7 Mĩ thuật 2 Nguyễn Xuân Tiên

Nguyễn Thị Nhung

Sách Chân trời sáng tạo GDVN   
8 Hoạt động trải nghiệm 2 Lưu Thu Thủy

Bùi Sỹ Tụng

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống GDVN  
9 Tiếng Anh 2 Lưu Thị Kim Nhung   ĐHSP  

 

Biên bản được lập xong vào hồi 16 giờ 00 ngày 04 tháng 5 năm 2021 và được 100% thành viên có mặt nhất trí thông qua./.

Chữ kí của các thành viên tham gia lựa chọn                        Hiệu trưởng