THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017 – 2018

 
Thứ Buổi Tiết KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 ÂM NHẠC MĨ THUẬT THỂ DỤC TIẾNG ANH HÀ TIẾNG ANH HẬU TIN HỌC
LỚP 1A LỚP 1B LỚP 2A LỚP 2B LỚP 3A LỚP 3B LỚP 4A LỚP 4B LỚP 5A LỚP 5B
THỨ HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Thể dục Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Âm nhạc Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Toán 3A 2A 1A 4A 5A
3 Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Anh Tin học Toán 3B 2B 1B 4B 5A
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Khoa học 4B
Chiều 1 Ôn TViệt Ôn TViệt Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn TViệt Đạo đức Luyện viết Luyện viết Tiếng Anh Khoa học 5A
2 Ôn TViệt Ôn TViệt Thủ công Thủ công Tin học Thủ công Mĩ thuật Địa lý Luyện viết Tiếng Anh 4A 5B 3A
3 Luyện viết Luyện viết Đạo đức Đạo đức Tin học Luyện viết Địa lý Mĩ thuật Kỹ thuật Kỹ thuật 4B 3A
THỨ BA Sáng 1 Tiếng Anh Toán Thể dục TNXH Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 2A 1A
2 Toán Tiếng Anh Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt 5A 2B 1B
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Thể dục Lịch sử Tiếng Việt Âm nhạc 5B 4A 3A
4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Toán Toán Tiếng Anh Lịch sử Thể dục Tiếng Việt Toán 4B 3B
Chiều 1 Ôn TViệt Ôn TViệt Ôn Toán Ôn Toán Đạo đức Ôn TViệt Tiếng Anh Tiếng Việt Lịch sử Lịch sử 4A
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Thủ công Tin học Khoa học Tiếng Anh Địa lý Địa lý 4B 3B
3 Ôn Toán Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Luyện viết Tin học Tiếng Việt Khoa học Tiếng Anh Luyện viết 5A 3B
THỨ TƯ Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Thể dục TNXH Khoa học Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 3A 2B
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán TNXH Thể dục Âm nhạc Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 4A 3B 2A
3 Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Thể dục Đạo đức 4B 5A 1A
4 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Thể dục 5B 1B
Chiều 1 SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
THỨ NĂM Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Thể dục Toán 5A 3B
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thể dục 2A 5B 3B
3 Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Kĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt 2B 1A 3A 4A
4 Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt 1B 3A 4A
Chiều 1 TNXH TNXH Ôn Toán Ôn Toán Toán Toán Kĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Anh Toán 5A
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Toán Toán Thể dục Tiếng Việt Khoa học Tiếng Anh 4A 5B
3 Luyện viết Luyện viết Luyện viết Luyện viết Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Thể dục Khoa học Tiếng Anh 4B 5B
THỨ SÁU Sáng 1 Toán Toán Tiếng Anh Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh Tiếng Việt 5B 3A 5A 2A 4B
2 Âm nhạc Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tin học Mĩ thuật Tiếng Anh 1A 5A 3B 5B 2B 4B
3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh TNXH Tiếng Anh Khoa học Tiếng Việt Mĩ thuật 1B 4A 3A
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Anh Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 3B
Chiều 1 Đạo đức Đạo đức Ôn Toán Thể dục Mĩ thuật Ôn Toán Tiếng Anh Toán Toán Tin học 3A 2B 4A 5B
2 Thủ công Thủ công Thể dục Ôn Toán Ôn Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Anh Toán Tin học 3B 2A 4B 5B
3 GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ
THỨ BẢY Sáng SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
Chiều                                                                                                            SINH HOẠT CHUYÊN MÔN                                                                                                                 MỚI