THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THƯỢNG
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2016 – 2017
Thứ Buổi Tiết KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 ÂM NHẠC MĨ THUẬT THỂ DỤC TIẾNG ANH HÀ TIẾNG ANH HẬU TIN HỌC
LỚP 1A LỚP 1B LỚP 2A LỚP 2B LỚP 3A LỚP 3B LỚP 4A LỚP 4B LỚP 5A LỚP 5B
THỨ HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Thể dục Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt Âm nhạc Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Toán 3A 2A 1A 4A 5A
3 Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tin học 3B 2B 1B 4B 5B
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán
Chiều 1 Ôn TViệt Ôn TViệt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Đạo đức Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học
2 Ôn TViệt Ôn TViệt Thủ công Thủ công Tiếng Anh Thủ công Tin học Khoa học Khoa học Thể dục 5A 3A 4A
3 Luyện viết Luyện viết Đạo đức Đạo đức Thủ công Tiếng Anh Khoa học Tin học Thể dục Khoa học 5B 3B 4B
THỨ BA Sáng 1 Tiếng Anh Toán Thể dục TNXH Tiếng Việt Toán Toán Toán Đạo đức Tiếng Việt 2A 1A
2 Toán Tiếng Anh Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Âm nhạc Tiếng Việt 5A 2B 1B
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Thể dục Lịch sử Tiếng Việt Âm nhạc 5B 4A 3A
4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Toán Toán Tiếng Anh Lịch sử Thể dục Tiếng Việt Đạo đức 4B 3B
Chiều 1 Ôn TViệt Ôn TViệt Ôn Toán Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Địa lý Địa lý Lịch sử Lịch sử
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Tin học Luyện viết Mĩ thuật Luyện viết Địa lý Tiếng Anh 4A 5B 3A
3 Ôn Toán Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Luyện viết Tin học Luyện viết Mĩ thuật Tiếng Anh Địa lý 4B 5A 3B
THỨ TƯ Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Thể dục TNXH Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 3A 4B 2B
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán TNXH Thể dục Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt 4A 3B 4A 2A
3 Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Toán Tiếng Anh 4B 5B 1A
4 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán 5A 1B
Chiều 1 SINH HOẠT CHUYÊN MÔN
THỨ NĂM Sáng 1 Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 1B 4A
2 Mĩ thuật Toán Âm nhạc Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 2A 1A 4B 3A
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Mĩ thuật 2B 5B 5A 3B
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Anh 5A 5B
Chiều 1 TNXH TNXH Ôn Toán Ôn Toán Toán Toán Kĩ thuật Kĩ thuật Toán Toán
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Toán Tiếng Anh Tin học Đạo đức Thể dục Luyện viết 5A 3B 4A
3 Luyện viết Luyện viết Luyện viết Luyện viết Tiếng Anh Toán Đạo đức Tin học Luyện viết Thể dục 5B 3A 4B
THỨ SÁU Sáng 1 Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 3B 2A
2 Âm nhạc Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 1A 3A 2B
3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Thể dục Toán Toán Tiếng Anh 1B 4A 5B 3A
4 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Thể dục Tiếng Anh Toán 4B 5A 3B
Chiều 1 Đạo đức Đạo đức Thể dục Ôn Toán Ôn Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Anh Tin học Kĩ thuật 3B 2B 4B 5B
2 Thủ công Thủ công Ôn Toán Thể dục Mĩ thuật Ôn Toán Tiếng Anh Toán Kĩ thuật Tin học 3A 2A 4A 5A
3 GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ
THỨ BẢY Sáng

THỜI KHÓA BIỂU 2016-2017