TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THƯỢNG
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019
Thứ Buổi Tiết KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5 ÂM NHẠC MĨ THUẬT THỂ DỤC TIẾNG ANH HÀ TIẾNG ANH THÙY TIN HỌC
LỚP 1A LỚP 1B LỚP 2A LỚP 2B LỚP 3A LỚP 3B LỚP 4A LỚP 4B LỚP 5A LỚP 5B
THỨ HAI Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt 1A 3A 4A 5A
3 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Anh 1B 4B 5B 3B
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 2B 4A 3B
Chiều 1 Ôn TViệt Thủ công Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học 2A 3A
2 Thủ công Đạo đưc Toán Tiếng Anh Tin học Tiếng Việt Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học 2B 3A
3 Đạo đức Tiếng Anh Luyện viết Luyện viết Luyện viết Luyện viết Toán Toán Luyện viết Luyện viết 1B
THỨ BA Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán 3B 5A
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Việt Toán Tiếng Anh 4A 3B 3A 5B
3 Toán Toán Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Thủ công Tiếng Anh Âm nhạc Thể dục Toán 4B 2A 5A 4A
4 Ôn Toán Ôn Toán Toán Mĩ thuật Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Thể dục 2B 5B 4B
Chiều 1 Tiếng Anh Ôn TViệt Thủ công Thủ công Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Lịch sử Tin học Lịch sử 3A 1A 5A
2 Ôn TViệt Tiếng Anh Đạo đức Đạo đức Thủ công Tiếng Anh Lịch sử Địa lý Tin học Địa lý 3B 1B 5A
3 Ôn Toán Ôn Toán Tiếng Anh Ôn Toán Đạo đức Toán Địa lý Tiếng Anh Kĩ thuật Kĩ thuật 4B 2A
THỨ TƯ Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Anh Toán 5A 4A
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Toán Tiếng Anh 3A 5B 4A
3 Toán Toán Toán Toán Tiếng Anh Âm nhạc Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt 3B 3A 4B
4 TNXH TNXH TNXH TNXH Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt 3B 4B
Chiều 1
THỨ NĂM Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 2A 3A
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Việt 5A 4B 2B 3B
3 Mĩ thuật Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Toán Tiếng Anh Âm nhạc 5B 1A 4A 5A
4 Toán Mĩ thuật Ôn Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Thể dục Tiếng Việt Tiếng Anh 1B 4B 5B
Chiều 1 Luyện viết Luyện viết Tiếng Anh Ôn TViệt TNXH TNXH Toán Toán Lịch sử Toán 2A
2 Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Tiếng Anh TNXH TNXH Kĩ thuật Kĩ thuật Địa lý Toán 2B
3 Tiếng Anh Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức 1A
THỨ SÁU Sáng 1 Thể dục Toán Toán Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 1A 3A
2 Tiếng Việt Thể dục Âm nhạc Toán Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt 2A 5A 1B 3B
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Thể dục Mĩ thuật 2B 5B 5A 4A
4 Toán Tiếng Việt GDCĐ GDCĐ Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Anh Tiếng Việt Thể dục 4A 5B 4B
Chiều 1 Tiếng Anh Luyện viết Ôn TViệt Ôn Toán Thể dục Ôn TViệt Tiếng Anh Luyện viết Toán Tin học 3A 4A 1A 5B
2 Luyện viết Tiếng Anh Ôn Toán Ôn TViệt Ôn TViệt Thể dục Luyện viết Tiếng Anh Toán Tin học 3B 4B 1B 5B
3 GDCĐ GDCĐ Thể dục Tiếng Anh GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ GDCĐ 2A 2B
THỨ BẢY Sáng                                                                                            SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ
Chiều SINH HOẠT CHUYÊN MÔN