DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

PHÒNG GD – ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

NĂM 2019

 

TT Họ tên Chức vụ Tự nhận xét Tập thể đánh giá Hiệu trưởng đánh giá
1 Đặng Thị Minh Huệ Giáo viên – TP tổ 1 HTTNV HTXSNV HTXSNV
2 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
3 Chu Thị Hiền Giáo viên HTXSNV HTXSNV HTXSNV
4 Lê Thị Tho Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
5 Cồ Thị Hương Thủy Giáo viên – TT tổ 1 HTTNV HTXSNV HTXSNV
6 Đỗ Thị Thủy Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
7 Vũ Thị Tươi Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
8 Bùi Thị Thuyên Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
9 Triệu Thị Sáng Giáo viên HTXSNV HTTNV HTTNV
10 Nguyễn Thị Phương Giáo viên – TT tổ 2 HTTNV HTTNV HTTNV
11 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
12 Lê Thị Xuân TP tổ 2 HTTNV HTTNV HTTNV
13 Vũ Thị Thắm Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
14 Đoàn Thị Kim Anh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
15 Vũ Thị Như Quỳnh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
16 Chu Thị Lan Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
17 Võ Thị Thùy Dương Giáo viên – TT tổ 3 HTTNV HTTNV HTTNV
18 Vũ Thị Hà Giáo viên – TP tổ 3 HTTNV HTTNV HTTNV
19 Vũ Thị Hoa Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
20 Nguyễn Thị Thành Giáo viên – TT tổ 4 HTTNV HTSXNV HTSXNV
21 Vũ Thị Tốt Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
22 Phạm Thị Quyên Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
23 Vũ Thị Chung Giáo viên – TP tổ 4 HTTNV HTTNV HTTNV
24 Vũ Thị Huyền Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
25 Đoàn Thị Thúy Giáo viên HTTNV HTNV HTNV
26 Vũ Thị Huệ Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
27 Đỗ Văn Chung Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
28 Vũ Thị Hạnh Giáo viên – TT tổ 5 HTTNV HTSXNV HTSXNV
29 Vũ Thị Bích Yên Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
30 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên – TP tổ 5 HTTNV HTTNV HTTNV
31 Vũ Mạnh Liền Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
32 Vũ Anh Văn Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
33 Đoàn Văn Tuyên Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
34 Đinh Thị Hoa Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
35 Vũ Văn Dũng Giáo viên HTTNV HTNV HTNV
36 Hoàng Thị Cúc Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
37 Coa Thị Thúy Giáo viên HTTNV HTXSNV HTXSNV
38 Trần Hữu Trang Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
39 Trần Xuân Thành Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
40 Đỗ Thị Minh Hà Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
41 Nguyễn Thị Quỳnh Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
42 Phạm Thị Liên Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
43 Vũ Đăng Khoa Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
44 Đặng Thị Thơ Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
45 Ngô Thị Hà Giáo viên HTTNV HTTNV HTTNV
46 Hà Thị Hảo Nhân viên YT HTTNV HTTNV HTTNV
47 Nguyễn Thị Hiên Nhân viên YT HTTNV HTTNV HTTNV
48 Cồ Thị Thanh Huê NV KT – TTVP HTTNV HTTNV HTTNV
49 Nguyễn Thị Thu Hà Phó HT HTXSNV HTXSNV HTXSNV
50 Vũ Văn Dũng Phó HT HTTNV HTXSNV HTXSNV
51 Đoàn Thị Tuất Phó HT HTXSNV HTXSNV HTXSNV

 

                                        Đồng Sơn, ngày 17 tháng 12 năm 2019

                                                                     Hiệu trưởng

  

                                                                   ĐOÀN THỊ CHI

TẢI VỀ: BIỂU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CC,VC 2019