Lịch công tác tuần  30 Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020  Năm học 2019-2020

 

Thứ

ngày

Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

22/06

Chi

 

Dũng

Tuất .

 – Thực hiện chương trình Tuần 30

 

 – Giao ban GV đầu tuần

 

 Lên lớp

 

THỨ BA

 

 

23/06

Chi

 

Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ TƯ

 

 

24/06

Dũng Chi

 

Tuất

 Lên lớp  Dạy KNS Pô ki
THỨ NĂM

 

25/06

Chi

 

 

Dũng

Tuất  Lên lớp

 

 Lên lớp

 

THỨ SÁU

 

 

26/06

Dũng Chi

 

Tuất

 Lên lớp

 

 Lên lớp

 

THỨ BẢY

 

27/06

Chi

 

Dũng

 

Tuất

 

  Họp hội đồng

 

 

 
CHỦ NHẬT

 

28/6

Chi

 

Dũng

 

Tuất

Thi giải Toán Tiếng Việt và Toán Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia  

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi