Lịch công tác tuần  25 Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 23/05/2020  Năm học 2019-2020

 

Thứ

ngày

Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

18/05

Chi

 

Dũng

Tuất .

– Thực hiện chương trình

 Tuần 25

 

– Giao ban GV đầu tuần

– Lên lớp

 

– GVCN đăng ký SGK năm học 2020-2021

 

THỨ BA

 

 

19/05

Chi

 

Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ TƯ

 

 

20/05

Dũng Chi

 

Tuất

 Lên lớp    Dạy KNS Pô ki

 

THỨ NĂM

 

 

21/05

Chi

 

 

Dũng

Tuất  Lên lớp

 

 Lên lớp

 

THỨ SÁU

 

 

22/05

Dũng Chi

 

Tuất

 Lên lớp

 

 Lên lớp

 

THỨ BẢY

 

 

23/05

Chi

 

Dũng

 

Tuất

Sinh hoạt chuyên môn  

 

                                                                                     Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi