Lịch công tác tuần  24 Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 16/05/2020  Năm học 2019-2020

 

Thứngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI  11/05 ChiDũng Tuất .– Thực hiện chương trình Tuần 24– Giao ban GV đầu tuần  Lên lớp
THỨ BA 12/05 Chi Dũng Tuất  Lên lớp  Lên lớp
THỨ TƯ 13/05 Dũng Chi Tuất  Lên lớp    Dạy KNS Pô ki
THỨ NĂM 14/05 Chi  Chi Tuất   Lên lớp  Lên lớp 
THỨ SÁU 15/05 Dũng Chi Tuất   Lên lớp  Lên lớp
THỨ BẢY 16/05 Chi Dũng Tuất  Sinh hoạt chuyên môn  

 

                                                                          Hiệu trưởng

 

                                                                       Đoàn Thị Chi