LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 TỪ 25 ĐẾN 30/01/2021

 

Thứ  ngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

25/01

Chi   

 

 

 Dũng

Tuất –       Tổ chức sơ kết CLB và phát thưởng kì 1

–       Giao ban đầu tuần

–       Kiểm tra giáo án tuần 21

 

 

–       Lên lớp 

 

THỨ BA 

  

26/01

Dũng Chi 

 

 Tuất

 

– Lên lớp

 

 

 

– Lên lớp

 

 

THỨ TƯ  

 

 

27/01

Chi  

 

 

 Dũng

Tuất  

 

– Lên lớp

 

 

 

– Dạy KNS Pô ki

 

 

THỨ NĂM

 

  

28/01

 Chi 

 

 

  

Dũng Tuất –       Lên lớp 

 

– Lên lớp
THỨ SÁU 

 

 

29/01

Dũng Chi 

 

 Tuất

–       Lên lớp 

 

– Lên lớp
THỨ BẢY  

 

30/01

Chi 

 

 

 Dũng

Tuất SHCM: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học kì I. – Họp ban đại diện CMHS tại điểm số 2

(Trưởng ban các lớp và ban thường trực,

GVCN, BGH, Tổ VP)

 

                                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                         Đoàn Thị Chi