LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 TỪ 18 ĐẾN 23/01/2021

 

Thứ  ngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI 

 

 

18/01

Chi    

 

 

 Dũng

Tuất –       Chào cờ đầu tuần 

 

–       Giao ban đầu tuần

 

–       Lên lớp 

 

THỨ BA   

 

 

19/01

Dũng Chi  

 

 

 Tuất

– Thi Toán Tiếng Việt – Toán – Tiếng Anh trên Internet.

 

 

 

– Lên lớp

 

 

– Thi Toán Tiếng Việt – Toán – Tiếng Anh trên Internet.

 

 

 

– Lên lớp

 

 

THỨ TƯ   

 

20/01

Chi   

 

 Dũng

Tuất – Thi Toán Tiếng Việt – Toán – Tiếng Anh trên Internet.

 

 

 

– Lên lớp

 

 

– Dạy KNS Pô ki

 

 

THỨ NĂM 

  

 

21/01

 Chi  

 

 

  

Dũng Tuất –       Lên lớp   – Lên lớp
THỨ SÁU  

 

 

22/01

Dũng Chi  

 

 Tuất

–       Lên lớp   – Lên lớp
THỨ BẢY   

 

 

23/01

Chi  

 

 

 Dũng

Tuất – SHCM: Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I   – Các câu lạc bộ chuẩn bị các điều kiện cho sơ kết Học kỳ I

 

                                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                         Đoàn Thị Chi