LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 TỪ 11/01/2021ĐẾN 16/01/2021

 

 

Thứ  ngày Trực ban các điểm trường Sáng Chiều
Thượng Thành Đồng
THỨ HAI

 

 

 

11/01

Chi   

 

 

 Dũng

Tuất –       Chào cờ đầu tuần

 

 

 

–       Giao ban đầu tuần

 

– Xử lý dữ liệu trên Smas và CSDL ngành

 

 

–       Lên lớp 

THỨ BA 

 

 

 

  

12/01

Dũng Chi 

 

 

 

 Tuất

 

– Hội thi GVG cấp huyện tại TH Nam Dương

 

 

– Lên lớp

 

 

 

 

– Lên lớp

 

 

THỨ TƯ  

 

 

 

13/01

Chi  

 

 

 

 Dũng

Tuất  

– Nộp danh sách GV dạy lớp 2 năm học 2021-2022

 

 

– Lên lớp

 

 

 

– Dạy KNS Pô ki

 

 

THỨ NĂM

 

  

14/01

 Chi 

 

 

  

Dũng Tuất –       Lên lớp 

 

– Lên lớp
THỨ SÁU 

 

 

15/01

Dũng Chi 

 

 

 Tuất

–       Lên lớp 

 

– Lên lớp
THỨ BẢY  

 

 

16/01

Chi 

 

 

 Dũng

Tuất – Hội thi GVG tại TH Nam Hồng phần thi Thuyết trình biện pháp nâng chất lượng.

 

 

– Thi IOE cấp huyện

– Hội thi GVG tại TH Nam Hồng phần thi Thuyết trình biện pháp nâng chất lượng.

 

                                                                          Hiệu trưởng

 

 

 

 

                                                                         Đoàn Thị Chi

11/01Chi   

 

 DũngTuất – Chào cờ đầu tuần 

 

 

 – Thực hiện chương trình tuần 19. 

– Lên lớp 

 

 

– Nộp báo cáo trên CSDL ngànhTHỨ BA

 

   

12/01DũngChi 

 

 

 TuấtHội thi HGG cấp huyện Miền 4 tại Nam Dương

 – Lên lớpTHỨ TƯ  

 

 

13/01Chi  

 

 

 DũngTuất– Lên lớp

 

 

–  Nộp danh sách GV dạy lớp 2 năm học 2020-2021

 

-Dạy KNS Pô kiTHỨ NĂM

 

  

14/01 Chi 

 

 

  DũngTuất– Lên lớp 

 

 – Lên lớpTHỨ SÁU  

 

 

15/01DũngChi 

 

 

 Tuất– Lên lớp – Lên lớpTHỨ BẢY

 

  

16/01Chi 

 

 

 DũngTuấtThi IOE cấp huyện 

                                                                                     

                                                                                      Hiệu trưởng

 

                                                                                   Đoàn Thị Chi