CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2022-2023

 

Từ 19/9 đến 24/9/2022

                                         GV trực tuần: Anh; Tho; Dương

 

Ngày

Người trực

Buổi

Nội dung

Người phụ trách Điều chỉnh
THỨ HAI

19/9/2022

Dũng

Tuất – Chi

Sáng – Rèn KCNN trường học

– Dạy học chương trình tuần 3

 

 

 

Dạy học buổi 1

– HT,PHT

– TPT, GV

 
Chiều – Kiện toàn hội đồng tự quản các lớp các khu

 

 

Dạy học buổi 2

– TPT, GV  
THỨ BA

20/9/2022

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng  – HT duyệt KH DTHT…. Tại PGD (cấp học)

 

 

Dạy học buổi 1

 

– HT

 
Chiều  

 

 

 

Dạy học buổi 2

   
THỨ TƯ

21/9/2022

Dũng – Chi

Tuất

Sáng  

 

 

Dạy học buổi 1

 

– PHT

 
Chiều – Sinh hoạt CM: Tiết đọc tại TH Nam Thái (khu Nam Thái)

– TP: PHT (Hà, Tuất), GV (Trần Tươi, Đới Hoa, Thìn)

– HT dự SHCM tại TH Nam Hồng

– Dạy TA lớp 4A5 – Hương; 4A6 – Liên

3A3- Quỳnh

 

Dạy KNS

– PHT (Tuất)

 

 

 

 

– GV

 
 THỨ NĂM

22/9/2022

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng  

 

 

Dạy học buổi 1

 

– PHT

 

 
Chiều  

 

 

Dạy học buổi 2

 

– PHT

 
THỨ SÁU

23/9/2022

 Hà

Dũng

Tuất- Chi

Sáng  

 

Dạy học buổi 1

 

HT

 

 
Chiều  

 

Dạy học buổi 2

 

PHT

 
THỨ BẢY

24/9/2022

Đ/C Chi

Sáng – BGH, KT, CTCĐ thống nhất nội dung hội nghị VC năm học 2022-2023

 

   
Chiều    

 

 

 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                        Đoàn Thị Chi