CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2022-2023

 

Từ 12/9 đến 17/9/2022

GV trực tuần: đ/c Thuyên; Nguyễn Hạnh; Vũ Hà

Ngày

Người trực

Buổi Nội dung Người phụ trách Điều chỉnh
THỨ HAI

12/9/2022

Dũng – Chi

Tuất

Sáng – Thực hiện dạy học tuần 2

– Duy trì KCNN, chú ý ATGT phía cổng trường giờ tan học, giao ban giáo viên.

Dạy học buổi 1

– PHT

– TPT

– GV

 
Chiều – Đ/C Hảo kiểm tra thống kê học sinh tiêm vác xin Covid-19 trên hệ thống.

– GV kiểm tra thông tin học sinh trên SMAS, CSDL

– Báo cáo KH tu sửa CSVC, mua sắm trang thiết bị dạy học.

Dạy học buổi 2

 

– GV

 

 

– HT

 
THỨ BA

13/9/2022

Dũng

Tuất – Chi

Sáng  

 

Dạy học buổi 1

 

– GV

 
Chiều  

 

Dạy học buổi 2

 

– GV

 
THỨ TƯ

14/9/2022

Dũng – Chi

Tuất

Sáng  

 

Dạy học buổi 1

 

– GV

 
Chiều – Sinh hoạt chuyên môn:

+ Tiết 1,2: PHT triển khai KHCM nhà trường

+ Tiết 3,4: Họp tổ chuyên môn

 

– PHT

– TTCM

 
 THỨ NĂM

15/9/2022

Hà – Chi

Dũng

Tuất

Sáng  

 

Dạy học buổi 1

 

 

– GV

 
Chiều  

Dạy học buổi 2

 

– GV

 
THỨ SÁU

16/9/2022

 Hà

Dũng

Tuất-Chi

Sáng  

 

Dạy học buổi 1

 

– GV

 

 
Chiều  

Dạy học buổi 2

 

– GV

 
THỨ BẢY

17/9/2022

Dũng

Tuất

Sáng – Dạy GDKNS

– Lao động vệ sinh cuối tuần học

 – GV  
Chiều – Các tổ chuyên môn, cá nhân, đoàn thể hoàn thiện hồ sơ.

– Kiện toàn một số bảng biểu

– TTCM  

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                               Đoàn Thị Chi