CÔNG VĂN 360 VỀ TRIỂN KHAI GDPT NĂM 2018

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 360 /SGDĐT-GDTH

V/v báo cáo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

Nam Định, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 835/BGDĐT-GDTH ngày 17/03/2020 về việc báo cáo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, để có cơ sở và số liệu báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT rà soát, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 tại địa phương đến thời điểm tháng 31/3/2020. Nội dung rà soát, báo cáo tập trung vào đánh giá công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; công tác tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018 đối với cấp tiểu học. Cụ thể:

  1. Về cơ sở vật chất (CSVC):

Nêu rõ thực trạng CSVC (bao gồm các điều kiện CSVC, TBDH thực hiện Chương trình GDPT 2018). Đánh giá khả năng đáp ứng (đủ/thiếu, thuận lợi/khó khăn) yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018, trong đó nêu cụ thể số lượng còn thiếu so với yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Nêu cụ thể kế hoạch, giải pháp khắc phục để đảm bảo điều kiện CSVC thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình.

  1. Về đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV):

Nêu rõ thực trạng đội ngũ CBQL, GV về số lượng, cơ cấu, trình độ. Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018, trong đó nêu cụ thể số lượng thừa/thiếu, đạt chuẩn/chưa đạt chuẩn đào tạo đối với từng loại hình giáo viên.

Nêu cụ thể kế hoạch, giải pháp tuyển dụng, bồi dưỡng, tập huấn để đảm bảo điều kiện đội ngũ CBQL, GV thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình.

  1. Về sách giáo khoa (SGK):

Báo cáo cụ thể quá trình tổ chức triển khai lựa chọn SGK theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020.

  1. Phương án thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021:

Nêu cụ thể các phương án tổ chức dạy học (tiết/tuần) và số lượng trường, lớp, học sinh học tập theo các phương án.

Kế hoạch, giải pháp để đảm bảo 100% số trường, lớp, học sinh (cấp tiểu học) được tổ chức dạy học theo phương án trên 32 tiết/tuần.

  1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình GDPT2018.

Nêu rõ các việc đã triển khai, đối tượng đã được tập huấn, cách thức tổ chức, thời gian hoàn thành, kết quả đạt được,…

  1. Báo cáo số liệu theo các phụ lục đính kèm.

Nhận được công văn này đề nghị các Phòng GDĐT nghiêm túc triển khai rà soát và hoàn thiện báo cáo, gửi về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục tiểu học) trước ngày 10/4/2020.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc Sở;

– Lưu VT, GDTH.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã kí)

 

 

Nguyễn Xuân Hồng

 

TẢI VỀ: CV 360 BC triển khai CTGDPT2018