KẾ HOẠCH Tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý năm 2020

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 04/ KH-THĐS

Đồng Sơn, ngày  tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý  năm 2020 

 

              Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực về việc tổ chức phát động Tết trồng cây đầu Xuân Tân sửu năm 2021; Công văn số 28/PGD ĐT-VP ngày 27/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về việc Phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021.Để Tết trồng cây thực sự trở thành một tập quán tốt đẹp, góp phần làm đẹp cảnh quan nhà trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Trường Tiểu học Đồng Sơn  xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 cụ thể như sau:       

I. Mục đích, yêu cầu

  1. Mục đích:

Đẩy mạnh phong trào trồng cây, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, bảo vệ tài nguyên ; tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say, vui vẻ trong nhà trường.

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, CMHS trong công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc và phát triển bền vững môi trường sinh thái; Từ đó góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”

  1. Yêu cầu:

Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, huy động toàn thể cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, CMHS cùng tham gia.

Lựa chọn cây phù hợp với khuôn viên thực tế của nhà trường, cây đảm bảo chất lượng.

II. Địa điểm trồng cây

– Điểm số 1 (Nam Thượng): Trồng cây ăn quả các loại ( Bưởi, Quýt, Mít, Hồng xiêm, Na) tại vườn phía bắc diện tích khoảng 500 m2.

– Điểm số 2 (Nam Thành): Tiếp tục ươm các loại cây lấy gỗ và cây bóng mát.

– Điểm số 3 (Nam Đồng): Cải tạo lại khuôn viên vườn trường, vườn hoa, vườn cây ăn quả.

– Bổ sung các chậu cây hè lớp, góc môi trường lớp học, bồn hoa ( Hoa hồng, Hoa lan, Hoa đồng tiền, Hoa giấy và các giò cây vạn niên thanh…..)

 

III. Đối tượng tham gia Tết trồng cây

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, CMHS trường tiểu học Đồng Sơn.

1. Thời gian trồng cây

Từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

2. Dự kiến bổ sung đất màu để trồng cây, phân chăm bón, các loại cây trồng và số lượng cây trồng.

3. Đất màu trồng cây: 150 m3 ( Điểm số 1 và điểm số 3)

4. Phân bón cây: 6 tạ gồm các loại NPK, NACOMIX, SIÊU URÊ

5. Loại cây trồng:          + Cây bóng mát, cây lấy gỗ: 50 cây

                                       + Cây ăn quả : 50 cây

                                       + Cây hoa lan, hoa giấy…: 70 cây

                                       + Cây hoa hồng: 20 cây

IV. Tổ chức thực hiện

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đồng Sơn giao nhiệm vụ cho các tổ CM, bộ phận, đoàn thể như sau:

  1. BGH, Ban TTCMHS: Chịu trách nhiệm phát động, huy động nguồn lực cho Tết trồng cây đầu xuân năm 2021 từ CB, GV, NV, CMHS, nhân dân, người con quên hương, cựu học sinh Đồng Sơn.
  2. Đoàn thanh niên:

Chịu trách nhiệm chuẩn bị : Nguồn đất màu, phân bón, cây trồng đảm bảo chất lượng, số lượng phục vụ Tết trồng cây;

Có trách nhiệm hướng dẫn về quy cách, kỹ thuật trồng cây cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, CMHS tham gia Tết trồng cây.

  1. Tổ chuyên môn: Chuẩn bị các dụng cụ để trồng cây bao gồm: cuốc, xẻng, dao, kéo, bình tưới… và có trách nhiệm hướng dẫn học sinh chăm sóc.
  2. Tổ tài vụ, văn phòng: Chuẩn bị, cấp kinh phí mua cây trồng theo kế hoạch.
  3. Công đoàn, tổ nữ công, các bộ phận khác: Chịu trách nhiệm thông báo, giám sát việc thực hiện kế hoạch tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, CMHS của nhà trường.
  4. Giáo viên tin học, Ban quản trị Website của nhà trường: Chịu trách nhiệm tuyên truyền, ghi và đăng tải những hình ảnh về ngày Tết trồng cây lên Website, phát thanh của nhà trường.

        Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021 của Trường Tiểu học Đồng Sơn, đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT ( để b/c);

– BGH (Chỉ đạo);

– CB,NV,NV (để t/h);

– Lưu: VT                                                                                 

HIỆU TRƯỞNG 

 

           Đoàn Thị Chi