KẾ HOẠCH Tổ chức lựa chọn giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HĐ LỰA CHỌN SGK                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

    Số: 01/KH-HĐLCSGK                                    Đồng Sơn, ngày  28 tháng 3 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lựa chọn giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021


Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019;  Quyết định số 512/ QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020; Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

  Căn cứ vào Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 179/SGDĐT ngày 19/02/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc Hướng dẫn chuẩn bị lựa chọn sách giáo khoa  lớp 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1trong các trường tiểu học năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định;

        Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trường tiểu học Đồng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

– Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

– Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở  khối lớp 1lựa chọn 01đầu sách giáo khoa.

– Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

– Phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương.

– Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường.

  1. Thời gian, địa điểm

Thời gian:  + Ngày 30/3/2020 các tổ nhóm chuyên môn thảo luận, đánh giá ,bỏ phiếu lựa chọn từng danh mục SGK, báo cáo đề xuất hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

+ Ngày 31/3/2020 Hội đồng thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu chọn danh mục SGK đã được các tổ nhóm chuyên môn đề xuất, tổng hợp báo cáo về Phòng GDĐT

Địa điểm: Tại phòng họp khu Nam Thành trường Tiểu học Đồng Sơn.

III. Nội dung thực hiện

  1. Họp hội đồng lựa chọn SGK phân công nhiệm vụ

– Nhiệm vụ của Hội đồng: Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 01/2020 – BGDĐT, tập trung nghiên cứu 5 bộ SGK đã được Bộ GDĐT phê duyệt:

+ Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực – Nhà XBGDVN

+ Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà XBGDVN

+ Bộ sách Chân trời sáng tạo – Nhà XBGDVN

+ Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục – Nhà XBGDVN

+ Bộ sách Cánh Diều – Nhà XBĐHSP

– Phân Tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận đánh giá SGK lớp 1:

Tổ 1: Các môn Tiếng việt, Toán, TNXH, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm.

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần
1 Cồ Thị Hương Thủy GVL1 – TT Tổ 1 Trưởng nhóm
2 Đặng Thị Minh Huệ GVL1- TP Tổ 1 Thư kí
3 Nguyễn Thị Tâm GVL1 Thành viên
4 Chu Thị Hiền GVL1 Thành viên
5 Đỗ Thị Thủy GVL1 Thành viên
6 Lê Thị Tho GVL1 Thành viên
7 Nguyễn Thị Phương GVL2 – TT Tổ 2 Thành viên
8 Võ Thị Thùy Dương GVL3 – TT Tổ 3 Thành viên
9 Nguyễn Thị Thành GVL4 – TT Tổ 4 Thành viên
10 Vũ Thị Hạnh GVL5 – TT Tổ 5 Thành viên

Tổ 2: Môn Âm nhạc

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần
1 Đoàn Văn Tuyên GVÂN Thư kí
2 Vũ Mạnh Liền GVÂN Tổ trưởng
3 Vũ Anh Văn GVÂN Thành viên

Tổ 3: Môn Mĩ thuật

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần
1 Hoàng Thị Cúc GVMT Tổ trưởng
2 Đinh Thị Hoa GVMT Thư kí
3 Vũ Văn Dũng GVMT Thành viên

Tổ 4: Môn Giáo dục thể chất

STT Họ và tên Chức vụ Thành phần
2 Cao Thị Thúy GVTD Tổ trưởng
3 Trần Xuân Thành GVTD Thư kí
4 Trần Hữu Trang GVTD Thành viên

 

– Quy trình lựa chọn sách giáo khoa:

+ Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

+ Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa.

+ Hội đồng công bố kết quả lựa chọn danh mục SGK sử dụng trong nhà trường tiểu học Đồng Sơn.

+ Hiệu trưởng ra Quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường Tiểu học Đồng Sơn.

– Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 sử dụng trong nhà trường Tiểu học Đồng Sơn về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực.

  1. Biện pháp thực hiện:

 – Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

         – Tổ chức quán triệt thông tư 01/2020/TT-BGDĐT, Quyết định 667/QĐ-UBND, các văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa.

– Triển khai kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể đến từng thành viên trong hội đồng.

– Chuẩn bị các thiết bị: Máy tính, máy chiếu, phiếu chọn sách, biểu mẫu báo cáo……

– Thành lập tổ kiểm phiếu lựa chọn sách giáo khoa

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021 của nhà trường. Yêu cầu tất cả thành viên hội đồng thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  Nơi nhận:

–  Phòng GD-ĐT (để b/c);

– Thành viên HĐ;

– Lưu: VT                                                                                                           Đoàn Thị Chi

TẢI VỀ: KH Chọn SGK lớp 1