KẾ HOẠCH Tổ chức đọc sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 04/KH-THĐS                                    Đồng Sơn, ngày  22 tháng 2 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức đọc sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021


Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019;  Quyết định số 512/ QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ vào Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 179/SGDĐT ngày 19/02/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc Hướng dẫn chuẩn bị lựa chọn sách giáo khoa  lớp 1 năm học 2020-2021;

Trường tiểu học Đồng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu.

Nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GDĐT phê duyệt đối chiếu với chương trình các môn học đã được ban hành tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT để nhận xét tính phù hợp, chưa phù hợp của mỗi đầu sách theo từng môn học về: Kiến thức kĩ năng cần đạt; Nội dung dạy học; Phương pháp dạy học.

  1. Đối tượng tham gia

Toàn bộ cán bộ quản lí, giáo viên trong nhà trường.

III. Thời gian, địa điểm

– Thời gian: Từ ngày 24/2 đến ngày 15/3/2020 cá nhân tự đọc SGK.

Từ ngày 16/3 đến 27/3/2020 đọc SGK theo nhóm chuyên môn.

Ngày 28/3/2020 các nhóm chuyên môn báo cáo đánh giá từng môn của các bộ SGK lớp 1 về BGH.

–  Địa điểm: Tại các điểm trường ( làm việc cá nhân)

Tại điểm trường khu Nam Thành (làm việc theo nhóm CM)

  1. Nội dung thực hiện
  2. Mỗi CB,GV đọc hết 5 bộ sách đã được bộ phê duyệt ( làm việc cá nhân)

– Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống.

– Bộ SGK Chân trời sáng tạo

– Bộ SGK Cùng học để phát triển năng lực

– Bộ SGK Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

– Bộ SGK Cánh diều

Lưu ý: Đọc trực tiếp từng bộ sách đã được các nhà xuất bản in ấn hoặc đọc sách trên các trang điện tử.

  1. Đọc các bộ SGK lớp 1 theo nhóm chuyên môn

– Nhóm 1: Các môn ( Tiếng việt, Toán, Đạo đức,TNXH, HĐTN) gồm các GV:

Đặng Thị Minh Huệ ; Lê Thị Tho; Đỗ Thị Thủy; Nguyễn Thị Phương; Võ Thị Thùy Dương; Cồ Thị Hương Thủy (Nhóm trưởng); Nguyễn Thị Tâm; Chu Thị Hiền; Nguyễn Thị Thành; Vũ Thị Hạnh;

– Nhóm 2: Môn Âm nhạc gồm các GV:

Đoàn Văn Tuyên (Nhóm trưởng); Vũ Mạnh Liền; Vũ Anh Văn

– Nhóm 3: Môn Mĩ thuật gồm GV:

Hoàn Thị Cúc (Nhóm trưởng); Đinh Thị Hoa; Vũ Văn Dũng

– Nhóm 4: Môn Giáo dục thể chất gồm các GV:

Cao Thị Thúy (Nhóm trưởng); Trần Xuân Thành; Trần Hữu Trang.

– Nhóm 5: Môn Tiếng Anh gồm các GV:

Đỗ Thị Minh Hà (Nhóm trưởng); Nguyễn Thị Quỳnh; Phạm Thị Liên.

  1. Cán bộ chuyên môn chỉ đạo và phụ trách:

+ Đ/C Đoàn Thị Tuất nhóm 1

+ Đ/C Vũ Văn Dũng nhóm 4, nhóm 5

+ Đ/C Nguyễn Thị Thu Hà nhóm 2, nhóm 3

  1. Biện pháp thực hiện

– Tổ chức họp BGH cùng TTCM xây dựng kế hoạch đọc SGK lớp 1.

– Tổ chức quán triệt các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đọc SGK lớp 1.

– Cung cấp cho các nhóm đầy đủ SGK, các đường link đọc sách.

– Chuẩn bị các thiết bị máy tính, máy chiếu, âm thanh…..

– Cán bộ chuyên môn giám sát chặt chẽ việc đọc sách của mỗi cá nhân, tổ nhóm chuyên môn.

  1. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành

Trên đây là kế hoạch đọc sách gáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của nhà trường. Yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên và tổ nhóm chuyên môn thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:                                                                  v             HIỆU TRƯỞNG

– CB, GV;

– Lưu VT

 

 

                                                                                  Đoàn Thị Chi

 TẢI VỀ:Kế hoạch tổ chức đọc SGK lớp 1