KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2019-2020

Tải về: KH BDTX 2019-2020

 

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

 

TRƯỜNG TH ĐỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   Số: 08/KH-THĐS        Đồng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên

Năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lý trường Tiểu học;

Thực hiện công tác BDTX CBQL cơ sở GDPT năm học 2019-2020 và công văn số 1537/BGDĐT- CNGCBQL ngày 11/4/2019 cảu Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục tập huấn, bồi dưỡng GV,CBQL cơ sở giáo dục năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 1104/KH-SGDĐT ngày 06/9/2019 của Sở GD&ĐT năm 2019-2020 về BDTX CBQL trường phổ thông, trung tân GDTX.

Trường TH Đồng Sơn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý – giáo viên năm học 2019 – 2020 như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

– Nhằm giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị,  kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

–  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ giáo viên của nhà trường.

–  Đảm bảo cho tất cả CBQL, GV đều tham gia BDTX với ý thức tự giác, trách nhiệm, đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng. CBQL, GV chủ động trong việc tổ chức BDTX theo các hình thức nhất là hình thức tự học, tự bồi dưỡng;

– Nội dung bồi dưỡng phải bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn hằng năm của Sở GD&ĐT, Phòng Giáo

dục và Đào tạo. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn, có tính kế thừa qua từng năm học; Các nội dung bồi dưỡng bắt buộc và tự chọn phải có đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại CBQL, GV cuối năm học.

  1. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác giảng dạy trong nhà trường (có danh sách kém theo)

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng ( có phụ lục kèm theo nội dung )

  1. Nội dung 1( 15tiết/năm/ CBQL & 30 tiết/năm/giáo viên)
  2. Nội dung 2( 62tiết/năm/ CBQL & 30 tiết/năm/giáo viên)
  3. Nội dung 3 (60t/năm/CBQL & 60 tiết/năm/ giáo viên)

Tập trung bồi dưỡng tiếp tục các học phần CBQL, giáo viên tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên gồm 36 và 45 modul. Bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của CBQL, giáo viên quy định tại Thông tư số 26 và 32 của Bộ. Mỗi modul có thời lượng bồi dưỡng là 15 tiết, vậy mỗi CBQL & GV tự chọn cho mình 04 modul phù hợp với nhu cầu cần thiết của cá nhân để phát huy năng lực sở trường, tương đương với thời lượng bồi dưỡng là 60 tiết. Tập trung vào các nội dung như:

Bổ sung kiến thức mới trong nội dung bồi dưỡng, phổ biến và trao đổi kinh nghiệm giáo dục, đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy học, những định hướng về đổi mới chương trình SGK. Tập trung bồi dưỡng các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm cũng cố, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý trường học, kỹ năng dạy học theo yêu cầu thực tế của cấp học, nhà trường.

Ngoài ra, cán bộ quản lý và giáo viên có thể tự chọn cho mình nội dung bồi dưỡng (nội dung 3) ngoài chương trình BDTX do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại các Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nhưng nội dung tự chọn phải thiết thực, phục vụ cho việc cập nhật nâng cao kiến thức của bản thân còn hạn chế cần bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới nhưng phải đảm bảo 60 tiết.

Trên cơ sở tài liệu và hướng dẫn của Bộ, Sở và của Phòng trường xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tập trung, kết hợp với sinh hoạt tổ chuyên môn, hướng dẫn giáo viên tự bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng về đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra đánh giá. Tổ chức đánh giá xếp loại và lưu hồ sơ giáo viên.

  1. Hình thức bồi dưỡng

1.Tự học, tự nghiên cứu là chính.

2.Tham gia bồi dưỡng các chuyên đề do Phòng, trường tổ chức. Bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với sinh hoạt về chuyên môn, nghiệp vụ tại các tổ khối trong nhà trường. Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm quản lý, giảng dạy trong trường, hoặc cụm trường. Tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng lẫn nhau.

3.BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

4.Tài liệu bồi dưỡng:

Các chủ trương, Chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tài liệu và văn bản chỉ đạo của Bộ. Các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Sở, phòng, trường kết hợp với các dự án trong năm học 2019-2020. Các cuộc sinh hoạt chuyên môn, tập huấn phương pháp giảng dạy…

Các modul trong TT 26 & 32 của Bộ, ngoài ra cán bộ, giáo viên có thể khai thác thêm tài liệu trên mạng, tài liệu từ nguồn khác phục vụ cho việc học tập của mình.Trên tinh thần phát huy tính tự học, tự nghiên cứu là chính.

  1. Đánh giá kết quả BDTX.

1.Tổ chức đánh giá.

Nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá theo thông tư số 26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra bài tập tự nghiên cứu của GV ở 3 nội dung và kiểm tra tự báo cáo kết quả học tập của GV ở cuối năm học.

+ Thang điểm đánh giá kết quả BDTX

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2. Mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần, gồm điểm của 4 modul cộng chia TB).

+ Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

  1. Xếp loại kết quả BDTX:

2.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

– Loại Trung bình nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

– Loại Khá nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

– Loại Giỏi nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

2.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

2.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của cán bộ quản lý, giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên.

  1. Tổ chức thực hiện:

* Nhà trường:

– Triển khai lại các công văn hướng dẫn của Sở, Phòng về công tác bồi dưỡng thường xuyên.

– Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên theo hướng dẫn của Sở Giáo dục –Đào tạo, Phòng Giáo dục –Đào tạo.

– Triển khai bồi dưỡng tại trường (gồm BGH, các tổ trưởng, tổ phó tổ khối) để thực hiện việc học tập và thực hành trong tổ.

– Hướng dẫn giáo viên tự lập kế hoạch bồi dưỡng gửi về trường theo số tiết đã quy định.

– Tổ chức giao lưu kinh nghiệm CM các trường cụm xã, huyện.

– Tổ chức giáo viên tham gia bồi dưỡng các chuyên đề do phòng tổ chức, trao đổi nhóm trong sinh hoạt chuyên môn ở nội dung kiến thức bắt buộc và tự học ở nhà theo chuyên đề đã chọn.

Tổ chức đánh giá giáo viên trước 15/5/2020.

* CBQL&Giáo viên:

– Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng TX cho cá nhân, thực hiện tốt các quy định BDTX của Sở Giáo dục –Đào tạo, Phòng Giáo dục –Đào tạo và nhà trường.

– Báo cáo tổ khối, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ vào cuối năm học.

VII. kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:-PGD-ĐT (b/c);-CBQL-GV (thực hiện);

– Lưu VT

                             HIỆU TRƯỞNG  

 

                                 Đoàn Thị Chi

 

         DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2019 – 2020

ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Đoàn Thị Chi 25/02/1970 Hiệu trưởng QL các HĐ
2 Đoàn Thị Tuất 26/03/1970  Phó HT QLCM
3 Nguyễn Thị Thu Hà 27/03/1971 Phó HT QLCM
4 Vũ Văn Dũng 07/05/1977 Phó HT QLCM
5 Đặng Thị Minh Huệ 02/09/1978 Giáo viên Dạy lớp 1
6 Nguyễn Thị Tâm 06/06/1967 Giáo viên Dạy lớp 1
7 Chu Thị Hiền 28/05/1976 Giáo viên Dạy lớp 1
8 Lê Thị Tho 10/09/1975 Giáo viên Dạy lớp 1
9 Cồ Thị Hương Thủy 08/05/1976 Giáo viên Dạy lớp 1
10 Đỗ Thị Thủy 29/05/1993 Giáo viên Dạy lớp 1
11 Vũ Thị Thanh Tươi 04/10/1978 Giáo viên Dạy lớp 2
12 Bùi Thị Thuyên 08/05/1969 Giáo viên  Dạy lớp 2
13 Triệu Thị Sáng 20/12/1974 Giáo viên Dạy lớp 2
14 Nguyễn Thị Phương 13/03/1972 Giáo viên Dạy lớp 2
15 Nguyễn Thị Hạnh 12/07/1975 Giáo viên Dạy lớp 2
16 Lê Thị Xuân 15/10/1971 Giáo viên Dạy lớp 2
17 Vũ Thị Thắm 12/10/1968 Giáo viên Dạy lớp 2
18 Đoàn Thị Kinh Anh 02/09/1974 Giáo viên Dạy lớp 3
19 Võ Thị Thùy Dương 22/07/1987 Giáo viên Dạy lớp 3
20 Chu Thị Lan 03/04/1966 Giáo viên Dạy lớp 3
21 Vũ  Thị Như Quỳnh 20/03/1989 Giáo viên Dạy lớp 3
22 Vũ Thị Hà 25/11/1977 Giáo viên Dạy lớp 3
23 Vũ Thị Hoa 03/02/1995 Giáo viên Dạy lớp 3
24 Nguyễn Thị Thành 08/09/1978 Giáo viên Dạy lớp 4
25 Vũ Thị Tốt 13/02/1988 Giáo viên Dạy lớp 4
26 Vũ Thị Chung 06/01/1976 Giáo viên Dạy lớp 4
27 Phạm Thị Quyên 06/05/1975 Giáo viên Dạy lớp 4
28 Vũ Thị Huyền 14/04/1995 Giáo viên Dạy lớp 4
29 Vũ Thị Huê 29/05/1976 Giáo viên Dạy lớp 5
30 Đỗ Văn Chung 30/07/1995 Giáo viên Dạy lớp 5
31 Vũ Thị Hạnh 10/08/1976 Giáo viên Dạy lớp 5
32 Vũ Thị Bích Yên 08/03/1972 Giáo viên Dạy lớp 5
34 Nguyễn Thị Hằng 13/06/1985 Giáo viên Dạy lớp 5
35 Vũ Mạnh Liền 126/07/974 Giáo viên Dạy Âm nhạc
36 Vũ Anh Văn 17/11/1979 Giáo viên Dạy Âm nhạc
37 Đoàn Văn Tuyên 130/08/988 Giáo viên Dạy Âm nhạc
38 Vũ Văn Dũng 05/12/1981 Giáo viên Dạy Mĩ thuật
39 Hoàng Thị Cúc 10/08/1986 Giáo viên Dạy Mĩ thuật
40 Trần Xuân Thành 03/07/1986 Giáo viên Dạy Thể dục
41 Trần Hữu Trang 08/02/1986 Giáo viên Dạy Thể dục
42 Cao Thị Thúy 20/11/1984 Giáo viên Dạy Thể dục
43 Đỗ Thị Minh Hà 26/02/1979 Giáo viên Dạy  T.Anh
44 Nguyễn Thị Quỳnh 20/04/1990 Giáo viên Dạy T.Anh
45 Phạm Thị Liên 09/12/1986 Giáo viên Dạy T.Anh
46 Vũ Đăng Khoa 27/07/1988 Giáo viên Dạy Tin học
47 Đặng Thị Thơ 20/12/1991 Giáo viên Dạy Tin học
48 Ngô Thị Hà 22/04/1980  Giáo viên Dạy Tin học

                                                 Đồng Sơn, ngày  10 tháng 9 năm 2019

                                                                 Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                                                                         Đoàn Thị Chi

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MIỄN THAM GIA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2019 – 2020

ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG SƠN

 

TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Ghi chú
1 Đoàn Thị Thúy 29/12/1995 Giáo viên Dạy lớp 4 Nghỉ thai sản
2 Đinh Thị Hoa 29/01/1997 Giáo viên Dạy lớp 5 Hợp đồng
3 Giáo viên Tiếng Anh 1,2 Hợp đồng

 

                                        Đồng Sơn, ngày  10 tháng 9 năm 2019

                                                               Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                            

                                                              Đoàn Thị Chi

Tải vềKH BDTX 2019-2020