MÔN THỂ DỤC

BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN: CAO THỊ THÚY VÀ TRẦN HỮU TRANG

https://youtu.be/JUlqqSefRiA